Thông tư 06/2017/TT-BTC:

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế


Ngày 20/01/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 06/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 34a Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế (đã được bổ sung tại Khoản 10 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC).

Theo Thông tư, Khoản 1 Điều 34a Thông tư 156/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung thành:

“1. Trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán nên không nộp thuế đúng thời hạn dẫn đến nợ thuế thì không thực hiện cưỡng chế thuế và không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế còn nợ nhưng không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán phát sinh trong thời gian ngân sách nhà nước chưa thanh toán”.

Thông tư có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 06/2017/TT-BTC.