Hướng dẫn thực hiện dự toán kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2017

PV.

Ngày 13/01/2017, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa ban hành hướng dẫn số 148/LĐTBXH-KHTC gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về hướng dẫn thực hiện dự toán kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2017.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Theo đó, để triển khai dự toán kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2017, Bộ yêu cầu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố về phân bổ vào giao dự toán như sau:
Căn cứ Quyết định số 1824/QĐ-LĐTBXH ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách đảm bảo đúng về nội dung và tổng mức.
Đối với các nội dung chi trả trợ cấp ưu đãi thường xuyên: Kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2017 được thông báo đã bao gồm: các khoản trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định, vì vậy, Sở LĐ,TB&XH các tỉnh, thành phố chủ động bố trí kinh phí trong dự toán được giao để chi trả cho đối tượng; trường hợp có biến động lớn về đối tượng và kinh phí chi trả, Sở báo cáo về Bộ để xem xét, bổ sung dự toán kinh phí thực hiện.

Đối với khoản trợ cấp một lần, căn cứ vào Quyết định hưởng trợ cấp cho đối tượng do cấp có thẩm quyền phê duyệt, Sở LĐ, TB&XH các tỉnh, thành phố tổng hợp gửi Bộ để giao bổ sung dự toán thực hiện chi trả cho đối tượng theo quy định.
Riêng đối với kinh phí thực hiện đối với danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng khi được Chủ tịch nước Quyết định truy tặng, Sở LĐ,TB&XH các tỉnh, thành phố được phép sử dụng kinh phí chi trả các loại trợ cấp thường xuyên để thực hiện chi trả kịp thời cho nhân dân các đối tượng và tổng hợp báo cáo để bổ sung dự toán hoàn trả kinh phí theo quy định.
Ngoài ra, đối với các nội dung chi công việc: Bộ hướng dẫn thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014, các quy định hiện hành và một số nội dung: Kinh phí Điều trị, điều dưỡng; Kinh phí chi hỗ trợ tiền điện, nước phục vụ công tác điều dưỡng; Hỗ trợ hoạt động khu thương binh;...
Về Chi công tác quản lý: Tỷ lệ phí theo quy định tại công văn số 4541/LĐTBXH-KHTC ngày 30/11/2009 của Bộ trên cơ sở kinh phí chi trả trợ cấp, chính sách cho đối tượng, không bao gồm kinh phí mua bảo hiểm y tế cho đối tượng người có công; Hỗ trợ khác để mua sắm, sửa chữa trang thiết bị phục vụ công tác quản lý đối tượng, quản lý kinh phí người có công; sửa chữa, nâng cấp kho lưu trữ hồ sơ người có công và thực hiện thí điểm số hóa hồ sơ người có công tại một số địa phương.

Đối với dự toán năm 2017 cấp trước để thực hiện chi trả trợ cấp tháng 12/2016 được giao tại Quyết định số 1679/QĐ-LĐTBXH ngày 6/12/2016:
Dự toán ngân sách nhà nước thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2017 được giao tại Quyết định số 1824/QĐ-LĐTBXH ngày 30/12/2016 của Bộ đã bao gồm kinh phí để thực hiện thu hồi đối với Dự toán cấp trước để chi trả trợ cấp ưu đãi thường xuyên tháng 12/2016 được giao tại Quyết định số 1679/QĐ-LĐTBXH ngày 6/12/2016 của Bộ LĐ,TB&XH. Kho bạc Nhà nước sẽ thực hiện thu hồi dự toán cấp trước theo quy định.