Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP:

Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước


Ngày 14/12, Liên Bộ Tư pháp - Tài chính - Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính.

Theo Thông tư, người bị thiệt hại có quyền yêu cầu cơ quan có trách nhiệm bồi thường thực hiện việc giải quyết bồi thường kể từ ngày cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản xác định hành vi của người thi hành công vụ là trái pháp luật.

Mời xem nội dung cụ thể: thong_tu_lien_tich_so_18-2015-ttlt-btp-btc-ttcp_SZGY.doc