Thông tư số 65/2020/TT-BTC:

Hướng dẫn về lệ phí môn bài


Thông tư số 65/2020/TT-BTC ngày 09/07/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 65/2020/TT-BTC.