Hướng dẫn về miễn thuế nhập khẩu hàng hóa viện trợ không hoàn lại

PV.

Sau khi nhận được công văn của Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Hà Giang về việc xin miễn thuế nhập khẩu hàng hóa viện trợ không hoàn lại, ngày 02/06/2017, Tổng cục Hải quan đã có ý kiến trả lời cụ thể.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu không áp dụng đối với trường hợp hàng hóa viện trợ nhân đạo, hàng hóa viện trợ không hoàn lại.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH11 thì hàng hóa viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại thuộc đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Theo quy định tại khoản 19 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 thì hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính thì viện trợ không hoàn lại của nước ngoài là sự trợ giúp không hoàn lại dưới hình thức bằng tiền, bằng hiện vật của bên tài trợ nước ngoài, nhằm hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển, nhân đạo hoặc tài trợ cho hoạt động khoa học và công nghệ, được cấp có thẩm quyền của Việt Nam phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/20016 của Chính phủ và Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ.

Theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Thông tư số 225/2010/TT-BTC thì việc trợ nước ngoài thuộc ngân sách địa phương gồm viện trợ phi chính phủ nước ngoài trực tiếp cho ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; viện trợ phi chính phủ nước ngoài cho các doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý; viện trợ phi chính phủ nước ngoài cho các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi địa phương do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xác định, căn cứ và Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 7 Thông tư số 225/2010/TT-BTC thì Sở Tài chính ký xác nhận trên các tờ khai xác nhận viện trợ đối với: Viện trợ nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách địa phương nêu tại khoản 6 Điều 1 Thông tư này.

Với trường hợp của Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Hà Giang nêu trong công văn gửi về Tổng cục Hải quan và hồ sơ kèm theo thì Công ty cổ phần công nghiệp phụ trợ Việt Nhật có đề nghị được trao tặng cho Bệnh viện một số hàng hóa, trang thiết bị vì mục đích nhân đạo, từ thiện. Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Hà Giang đã báo cáo Sở y tế tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang và ngày 24/5/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định số 920/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận lô hàng cho Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Hà Giang.

Tại tờ khai số 01/XNVT ngày 26/5/2017, Sở Tài chính tỉnh Hà Giang xác nhận số hàng hóa nhập khẩu tại tờ khai viện trợ này được mua sắm bằng nguồn viện trợ không hoàn lại nước ngoài.

Đối chiếu quy định và các văn bản nêu trên, trường hợp hàng hóa, trang thiết bị do Công ty cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhật Việt viện trợ cho Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Hà Giang đã được Sở Tài chính tỉnh Hà Giang xác nhận là hàng hóa được mua sắm bằng nguồn viện trợ không hoàn lại theo quy định tại Thông tư 225/2010/TT-BTC thì thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng.

Về hồ sơ hải quan thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đề nghị Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Hà Giang liên hệ với cơ quan hải quan (nơi làm thủ tục tiếp nhận hàng) để được hướng dẫn, giải quyết thủ tục nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC.