Thông tư 127/2015/TT-BTC:

Hướng dẫn về việc cấp mã số doanh nghiệp tự động theo phương thức điện tử


Ngày 21/8/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 127/2015/TT-BTC hướng dẫn về việc cấp mã số doanh nghiệp tự động theo phương thức điện tử và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp.

Theo đó,3 trường hợp vi phạm pháp luật về thuế cảnh báo trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (DN)gồm:

Cá nhân là người quản lýDN có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, đã bị cơ quan Thuế chuyển cơ quan điều tra theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự và pháp luật về thuế.

Doanh nghiệp có cá nhân là “người quản lý DN” hoặc thành viên của Hội đồng thành viên, thành viên của Hội đồng quản trị hoặc thành viên hợp danh mà trước đó các cá nhân này là ChủDN (đối vớiDN tư nhân); Chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần); thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh) và người đại diện theo pháp luật củaDN đã bị cơ quan thuế thông báoDN không còn kinh doanh ở địa chỉ đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước...

Thông tư 127/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/10/2015.

Mời Quý độc giả xem nội dung Thông tư: thong_tu_127-2015-tt-btc_DWQJ.doc