Thông tư số 31/2014/TT-BTC:

Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP


(Tài chính) Ngày 7/3, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 31/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

Đối tượng áp dụng Thông tư trên bao gồm: (i) Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá; (ii) Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá theo quy định của pháp luật; (iii) Các đối tượng khác có liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá theo quy định của pháp luật.

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu so 31-2014-TT-BTC.doc