VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

[Infographics] Kết nối dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 của Bộ Tài chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đạt 55,02%

Tính đến ngày 6/5/2021, Bộ Tài chính đã kết nối, tích hợp 285/518 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đạt tỷ lệ 55,02%. Theo kế hoạch, Bộ Tài chính phải thực hiện 895 thủ tục hành chính từ mức 1 đến mức 4, trong đó riêng tổng số dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 4 là 518.

[Infographics] 9 tháng, BHXH Việt Nam đã tích hợp 15 dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

[Infographics] Cổng Dịch vụ công quốc gia tích hợp dịch vụ thứ 1.000

[Infographics] Từ 1/7: Thêm 6 dịch vụ công được giao dịch trực tuyến

[Infographics] PAPI 2019: Cải thiện lớn nhất ở cung ứng dịch vụ công

[Infographics] Kết nối dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 của Bộ Tài chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đạt 55,02% - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM