[Infographics] Tình hình thoái vốn doanh nghiệp nhà nước 2016


Năm 2016, các tập đoàn, tổng công ty đã thoái được 3.646 tỷ đồng, thu về 6.840 tỷ đồng, trong đó, trong đó đã thoái vốn tại 05 lĩnh vực nhạy cảm đạt 490 tỷ đồng, thoái vốn đầu tư ở doanh nghiệp khác (ngoài 05 lĩnh vực nhạy cảm) đạt thoái 1.578 tỷ đồng...

[Infographics] Tình hình thoái vốn doanh nghiệp nhà nước 2016 - Ảnh 1