KBNN: Xây dựng đội ngũ CBCC theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Mai Ka

Năm 2012, Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã quán triệt tới cán bộ, đảng viên trong hệ thống hướng tới chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; suốt đời vì dân, vì nước, làm người công bộc tận tuỵ, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống giản dị và khiêm tốn".

Xây dựng chuyên đề học tập hàng năm

Với nhận thức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một cuộc vận động lớn, là một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, nâng cao tinh thần rèn luyện của mỗi cán bộ CCVC hệ thống KBNN. Do vậy, ngay từ khi triển khai Cuộc vận động, Đảng bộ KBNN đã xác định đây là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Ngành tiếp tục học tập, thấm nhuần đạo đức, lối sống nhân văn của Bác, từ đó từng bước hoàn thiện bản thân, nâng cao năng lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo đó, Đảng bộ KBNN đã thống nhất xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai cuộc vận động theo đúng kế hoạch và chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tài chính; tổ chức triển khai nghiên cứu, học tập các chuyên đề tư tưởng và tấm gương đạo đức của Bác tới 100% cán bộ, đảng viên, công chức viên chức trong toàn hệ thống. Thông qua đó gắn với việc tổ chức học tập với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng.

Trong 4 năm qua, hàng năm, KBNN đều xây dựng những chuyên đề học tập và vận dụng đi sâu triển khai nhằm tạo sự chuyển biến. Chẳng hạn như chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, quan liêu” với nội dung trọng tâm “làm theo Bác” chính là triệt để thực hành tiết kiệm trong tài sản công, tiết kiệm thời gian tăng hiệu quả làm việc, phong cách làm việc khẩn trương, thái độ tận tình trách nhiệm. Chuyên đề: “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” với trọng tâm là thực hiện cải cách thủ tục hành chính…

Ngoài ra, nhiều đơn vị Kho bạc địa phương còn ban hành nghị quyết để lãnh đạo cán bộ, công chức tích cực tự giác rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, lãnh đạo các đoàn thể xây dựng chương trình kế hoạch gắn với việc thực hiện tốt quy định về tiêu chuẩn, đạo đức, lối sống của CBCC Ngành, quy định về “5 xây, 5 chống” của KBNN ban hành. Các đơn vị tổ chức; lồng ghép trong các buổi sinh hoạt các nội dung, văn bản tuyên truyền, các bài viết về việc học tập Bác như: làm việc đúng giờ, tiết kiệm điện - nước - vật tư văn phòng, giải quyết hồ sơ đúng hẹn, duy trì thực hiện tốt quy trình giao dịch một cửa trong giải quyết hồ sơ cho khách hàng.

Đối với công việc chuyên môn, đặc biệt ở các bộ phận nghiệp vụ kế toán và bộ phận thực hiện kiểm soát chi thanh toán vốn cho các đơn vị đầu tư và kinh phí thường xuyên, không có tình trạng sách nhiễu, vòi vĩnh khách hàng, luôn chấp hành nghiêm túc quy trình “một cửa” trong tiếp nhận và trao trả với khách hàng, chủ động điều hòa quỹ thời gian để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ phát sinh vừa tham gia tốt các hoạt động phong trào.

Đối với chi tiêu nội bộ, KBNN quán triệt và triển khai đến từng CBCC thực hiện tiết kiệm ở tất cả các lĩnh vực như: Chi tiêu ngân sách, vật tư nguyên liệu, xăng dầu, sử dụng ô tô, điện thoại đúng mục đích và yêu cầu công tác; tiết kiệm điện nước, văn phòng phẩm...

Xuất hiện nhiều tấm gương

Hơn 4 năm qua, Cuộc vận động đã làm thay đổi căn bản tư tưởng về tác phong, lề lối làm việc, đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên, cán bộ viên chức. Hàng năm khối lượng thu, chi tiền mặt rất lớn nhưng nhiều năm qua trên toàn hệ thống không để xảy ra trường hợp nhầm lẫn, mất tiền. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, biện pháp quản lý, tăng cường sử dụng hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ đã giúp các đơn vị KBNN phát hiện và ngăn chặn các sai sót có thể xảy ra tạo được lòng tin và sự tín nhiệm đối với khách hàng và nhân dân đến giao dịch.

Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, không chỉ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ mà còn giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên quyết từ chối những khoản chi không đúng nhằm hạn chế chi sai theo quy định; phát hiện và trả hàng chục nghìn món tiền thừa cho khách hàng. Đơn cử như năm 2010, KBNN đã trả  lại cho khách hàng 19.317 món, với tổng số tiền là hơn 16, tỷ đồng; năm 2011 có 14.869 món, với số tiền hơn 15,3 tỷ đồng; trong đó tiêu biểu là các đơn vị như KBNN Hà Nội trong 2 năm (2010-2011) đã trả cho khách hàng trên 1.400 món với tổng số tiền là  gần 2 tỷ đồng; KBNN TP. Hồ Chí Minh gần 3.500 món với tổng số tiền 6,7 tỷ đồng.