Quyết định số 33/QĐ-BTC:

Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP


Ngày 12/01/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 33/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch chi tiết thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 33/QĐ-BTC