Kế hoạch hành động thực hiện cải cách tiền lương

BD (T/h)

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa có Quyết định số 2356/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP của Chính phủ, thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Chính sách cải cách tiền lương thực hiện đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Theo đó, các bộ căn cứ giải pháp, nhiệm vụ Chính phủ giao trong Nghị quyết số 107/NQ-CP và nội dung quyết định này, chủ động chỉ đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực mình phụ trách thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo đạt mục tiêu và yêu cầu; chủ động kết hợp kiểm tra, nắm tình hình triển khai nhiệm vụ, giải pháp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính khi công tác tại các bộ, ngành, địa phương.

Ban hành kèm theo quyết định là các đề án, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc bộ, như: tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Đề án vị trí việc làm, Đề án tinh giản biên chế của cơ quan hành chính của Bộ Tài chính; xây dựng Đề án vị trí việc làm, Đề án tinh giản biên chế đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Tài chính; rà soát sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân…