Quyết định số 377/QĐ-BTC:

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 51/NQ-CP

Ngày 22/3/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 377/QĐ-BTC về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 51/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TW về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

Theo Quyết định, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ căn cứ nội dung của Nghị quyết 51/NQ-CP và Quyết định này, tập trung chỉ đạo điều hành đơn vị mình thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch hành động và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Đối với các Đề án/Báo cáo/Dự án Luật trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội: Các đơn vị được giao chủ trì có trách nhiệm bám sát chương trình họp của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội để trình Bộ trình Chính phủ báo cáo đúng thời hạn.

- Đối với các Đề án/Báo cáo trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Các đơn vị thuộc Bộ được giao chủ trì có trách nhiệm báo cáo kết quả, tiến độ xây dựng các Đề án/Báo cáo gửi về Vụ Pháp chế trước ngày 18 hàng tháng để Vụ Pháp chế tổng hợp trình Bộ trước ngày 20 hàng tháng phục vụ Bộ trưởng dự họp Chính phủ.

- Các nhiệm vụ không phải là Đề án/Báo cáo trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

- Các đơn vị được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ gửi báo cáo kết quả thực hiện trong năm đến Vụ Ngân sách nhà nước trước ngày 10 tháng 12 để xây dựng báo cáo chung trình Bộ báo cáo Chính phủ;

- Vụ Ngân sách nhà nước trình Bộ ban hành văn bản đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 của Chính phủ, gửi Bộ Tài chính trước ngày 10/12 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, cấp có thẩm quyền...

Quyết định kèm theo 2 phụ lục và có hiệu lực kể từ ngày ký.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 377/QĐ-BTC.