Quyết định số 97/QĐ-NHNN:

Kế hoạch hoạt động kiểm soát và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020


Quyết định số 97/QĐ-NHNN ngày 20/01/2020 về Kế hoạch hoạt động kiểm soát và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Quyết định này Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động kiểm soát và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/01/2020.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 97/QĐ-NHNN.