Quyết định số 420/QĐ-BTC:

Kế hoạch phát triển hệ thống đại lý thuế đến năm 2020


(Tài chính) Ngày 3/3, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 420/QĐ-BTC về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển hệ thống đại lý thuế đến năm 2020.

Mục tiêu của Kế hoạch là phát triển hệ thống đại lý thuế theo hướng: Đẩy mạnh việc xã hội hoá hoạt động hỗ trợ người nộp thuế tạo tiền đề nhằm tăng dần số lượng đại lý thuế và nâng cao chất lượng dịch vụ do đại lý thuế cung cấp; mở rộng, đa dạng hoá dịch vụ của đại lý thuế. Xây dựng hệ thống đại lý thuế thực sự trở thành cầu nối giữa cơ quan thuế và người nộp thuế; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật thuế; giảm chi phí về thời gian, nguồn lực cho cả cơ quan thuế và người nộp thuế thực thi pháp luật thuế góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế.

Mời download nội dung Quyết định: Quyet dinh 420_2014_BTC.pdf

Kế hoạch phát triển hệ thống đại lý thuế đến năm 2020: Ke hoach phat trien dai ly thue.pdf