Quyết định 430/QĐ-BTC:

Kế hoạch phát triển hệ thống Kho bạc Nhà nước giai đoạn 2017 - 2020


Ngày 8/3/2017, Bô trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 430/QĐ-BTC phê duyệt “Kế hoạch phát triển hệ thống Kho bạc Nhà nước giai đoạn 2017 - 2020”.

Quyết định nêu rõ mục tiêu xây dựng Kho bạc Nhà nước hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển ổn định vững chắc trên cơ sở cải cách thể chế chính sách gắn với hiện đại hóa và phát triển nguồn nhân lực; tăng cường cải cách thủ tục hành chính gắn với hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin.
Đến năm 2020, các hoạt động Kho bạc Nhà nước được thực hiện trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại và hình thành kho bạc điện tử; đồng thời, nghiên cứu, hoàn thiện các quy định pháp lý có liên quan đến các chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Kho bạc Nhà nước (như quản lý quỹ ngân sách nhà nước, quản lý ngân quỹ, báo cáo tài chính nhà nước,...) để hướng tới việc xây dựng và hình thành Luật Kho bạc Nhà nước giai đoạn 2020 - 2030.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 430/QĐ-BTC.