Quyết định số 952/QĐ-BTC:

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý nợ công của Bộ Tài chính


Ngày 19/6/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 952/QĐ-BTC kèm theo Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý nợ công của Bộ Tài chính.

Kế hoạch nhằm xác định cụ thể các nội dung công việc, tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ tổ chức triển khai thi hành Luật Quản lý nợ công sổ 20/2017/QH14 mà Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ tri hoặc phổi hợp; Tổ chức thực hiện hiệu quả các quy đinh của Luật, xác đinh rõ trách nhiệm của các đơn vi thuộc Bộ trong việc thực hiện, phổi hợp thực hiện nhiệm vụ được giao về triển khai thi hành Luật Quản lý nợ công năm 2017, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn và chất lượng.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 952/QĐ-BTC.