Quyết định số 1824/QĐ-BTC:

Kế hoạch về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước


Ngày 5/10/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1824/QĐ-BTC kèm theo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Theo Quyết định, Kế hoạch gồm một số nội dung sau:
- Xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành;
- Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước;
- Một số nhiệm vụ khác...
Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành...
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 1824/QĐ-BTC.