Thông báo số 35/TB-VPCP:

Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá


Thông báo số 35/TB-VPCP ngày 02/02/2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 31/01/2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành.

Thông báo này về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 31/01/2020.

Thông báo này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông báo số 35/TB-VPCP: