Khai thác, sử dụng hiệu quả bền vững tài nguyên, đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội


Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng ngày 28/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: "Đất đai là tài nguyên, nguồn tài sản lớn nhất, cần sớm được quản lý, sử dụng, huy động nguồn lực này hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội".

Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Nguồn: baochinhphu.vn
Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Nguồn: baochinhphu.vn

Giới thiệu, quán triệt Chuyên đề về Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021–2030 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thẳng thắn nhìn nhận, sau 35 năm đổi mới, bên cạnh những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, thì nền kinh tế vẫn còn những tồn tại, hạn chế, tiềm ẩn nhiều rủi ro; trình độ khoa học công nghệ, năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh còn thấp; tăng trưởng GDP có xu hướng chững lại, nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình và tụt hậu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu, quán triệt chuyên đề về Chiến lược phát triển KT-XH hội 10 năm 2021-2030 và Phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới (2021-2025). Nguồn: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu, quán triệt chuyên đề về Chiến lược phát triển KT-XH hội 10 năm 2021-2030 và Phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới (2021-2025). Nguồn: VGP

Bên cạnh đó, đất nước cũng phải đối mặt với thách thức về khai thác, sử dụng hiệu quả bền vững tài nguyên, đất đai và nguồn nước. Biến đổi khí hậu ngày càng nhanh, khốc liệt, khó lường; nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, bảo đảm an ninh quốc gia cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Đặc biệt, đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới, có thể tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực trong thời kỳ đầu thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước. 

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trong khó khăn thách thức, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021–2030 đã xác định đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và xác định cả tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Việt Nam cũng phấn đấu đến năm 2030, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 7.500 USD. Trong  5 năm tới (2021–2025), Việt Nam xác định tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân đạt khoảng 6,5–7%/năm. Đến năm 2025, GDP bình quân đầu người khoảng 4.700–5.000 USD. 

Để đạt được mục tiêu này, trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai, phát huy nguồn lực đất đai phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, "Coi đất đai là tài nguyên, nguồn tài sản lớn nhất, cần sớm được quản lý, sử dụng, huy động nguồn lực này hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế xã hội vì thất thoát đất đai của chúng ta sau 35 năm đổi mới và nhất là trong 10 năm trở lại đây còn lớn; Phân cấp quản lý, liên kết vùng còn hạn chế".

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, chỉ tính riêng trong lĩnh vực đất đai, trong giai đoạn 2016-2020, đã chuyển dịch hơn 230.000 ha đất cho phát triển kết cấu hạ tầng, công nghiệp, dịch vụ, đô thị và nhà ở; đưa 926.000 ha đất chưa sử dụng vào sử dụng chủ yếu cho phát triển rừng.