Kho bạc Nhà nước Quảng Bình đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ trọng tâm


Với mục tiêu quản lý quỹ ngân sách nhà nước (NSNN) chặt chẽ, an toàn, hiệu quả, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Quảng Bình đã, đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của KBNN trong thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách, tăng cường quản lý chi tiêu công và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính...

Kho bạc Nhà nước Quảng Bình tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với công chức, viên chức.
Kho bạc Nhà nước Quảng Bình tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với công chức, viên chức.

Bám sát mục tiêu, phương châm hành động năm 2022 của hệ thống KBNN, KBNN Quảng Bình đã và đang đẩy mạnh triển khai các giải pháp trọng tâm. Cụ thể, đẩy mạnh công tác phối hợp thu NSNN giữa các đơn vị trong ngành Tài chính với các ngân hàng thương mại nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho người nộp thuế; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc hoàn thuế GTGT; khấu trừ và xử lý nợ đọng thuế nhằm tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN, góp phần hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2022.

Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện hành nghiêm túc Quyết định số 4011/QĐ-KBNN ngày 28/7/2020 của KBNN về ban hành Kế hoạch hành động về việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ ngày 20/5/2020 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về việc tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với công chức, viên chức trong ngành Tài chính và Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 03/6/2020 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về việc tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với công chức, viên chức; tăng cường kiểm soát quyền lực, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác quản lý cán bộ và thực thi công vụ; chống chạy chức, chạy quyền tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, kiểm soát chi NSNN theo tinh thần Chỉ thị số 2467/CT-KBNN ngày 21/5/2021 về siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng giao dịch, chủ động kiểm soát, phòng ngừa rủi ro trong hoạt động KBNN; thực hiện tốt Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật phòng chống tham nhũng đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; chấp hành nghiêm các quy định về kiểm soát chi NSNN của Nhà nước.

Kiểm soát chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp tính cực để đẩy nhanh tiến độ giải ngân gắn với nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công. Chủ động phối hợp với chủ đầu tư để kịp thời nắm bắt các vướng mắc trong quá trình thực hiện giải ngân vốn đầu tư, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ; đôn đốc chủ đầu tư làm thủ tục nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay gửi KBNN, tránh dồn khối lượng thanh toán vào cuối năm; đôn đốc việc thu hồi vốn tạm ứng, thu hồi những khoản tồn đọng chưa sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích theo đúng quy định.

Đồng thời, theo dõi chặt chẽ tình hình thu, chi NSNN, tổng hợp, báo cáo, tham mưu kịp thời, chính xác các thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành quỹ NSNN của các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương các cấp.

KBNN Quảng Bình cũng sẽ tập trung triển khai đề án thanh toán tự động tiền điện, nước, viễn thông theo văn bản ủy quyền của đơn vị sử dụng NSNN, nhằm cải cách thủ tục hành chính, giảm hồ sơ thanh toán, số lượng giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến, giảm được thời gian và công sức lao động của đơn vị sử dụng ngân sách và KBNN.

Tổ chức thực hiện kiểm soát chi NSNN theo Quyết định số 2626/QĐ-KBNN về ban hành Quy định kiểm soát, phòng ngừa rủi ro công tác kiểm soát chi NSNN, kế toán và thanh toán tại hệ thống KBNN. Tổ chức tốt công tác quản lý quỹ NSNN trong điều kiện dịch bệnh COVID-19, đảm bảo đầy đủ các điều kiện làm việc cần thiết nhằm phòng chống COVID-19 cho CBCC trong toàn đơn vị. Thực hiện có hiệu quả xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm soát chi NSNN qua KBNN đúng quy định tại Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ nhằm nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong quản lý chi NSNN.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính toàn diện trên các lĩnh vực. Thay đổi phương thức phục vụ, lấy người dân, đơn vị sử dụng ngân sách làm trung tâm, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo cho mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.