Kho bạc Nhà nước Quảng Bình tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra

PV.

Nhìn lại năm 2021, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Quảng Bình đã thực hiện quản lý ngân quỹ an toàn, hiệu quả, đặc biệt là làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, nhờ đó góp phần nâng cao ý thức, hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính, ngân sách.

Ảnh minh họa: Nguồn internet
Ảnh minh họa: Nguồn internet

Trong năm 2021, để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, KBNN Quảng Bình đã triển khai thực hiện Quyết định số 430/QĐ-KBQB ngày 26/11/2020 của Giám đốc KBNN Quảng Bình về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra nội bộ và kế hoạch tự kiểm tra năm 2021; Quyết định số 3545/QĐ-KBNN ngày 03/7/2021 về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2021 và Công văn số 121/KBQB-TTKT ngày 12/3/2021 của KBNN Quảng Bình về công tác tự kiểm tra năm 2021...

Qua công tác thanh tra chuyên ngành, KBNN Quảng Bình đã phát hiện, chấn chỉnh những hành vi vi phạm hành chính của các đơn vị sử dụng ngân sách trong thực hiện các khoản chi phổ biến như: Thanh toán vượt dự toán được duyệt; không lập Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký khi bổ nhiệm phụ trách kế toán; Ký kết hợp đồng vượt tiến độ thực hiện dự án nhưng chủ đầu tư không báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh thời gian thực hiện dự án trước khi ký hợp đồng; Chậm làm thủ tục thanh toán tạm ứng theo thỏa thuận đã ký tại hợp đồng kinh tế.

Thông qua hoạt động kiểm tra nội bộ, về cơ bản, các đơn vị trực thuộc KBNN Quảng Bình đều chấp hành đúng chế độ quy định, không có trường hợp sai sót nghiêm trọng xảy ra. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế được phát hiện qua kiểm tra như: Không xử phạt vi phạm hành chính khi không làm thủ tục cam kết chi; Hạch toán không đúng mục lục ngân sách; lưu thừa, thiếu hồ sơ theo quy định...

Song song với công tác thanh tra kiểm tra, công tác tự kiểm tra cũng được đơn vị triển khai thường xuyên, các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch tự kiểm tra và báo cáo kết quả tự kiểm tra về KBNN Tỉnh đúng quy định. Đồng thời, đơn vị cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các các quy chế, quy trình nghiệp vụ, thời gian giải quyết công việc của công chức trong đơn vị liên quan đến người dân và doanh nghiệp...

Đại diện lãnh đạo KBNN Quảng Bình cho biết, nhìn chung, công tác thanh tra, kiểm tra tại đơn vị đã góp phần nâng cao ý thức, hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính, ngân sách; phát hiện, ngăn chặn và chấn chỉnh kịp thời các sai sót trong hoạt động nghiệp vụ KBNN, góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước tại đơn vị.