Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước chặt chẽ, hiệu quả

Khánh Chi

Quý I/2023, Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa đã chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu trên địa bàn thực hiện thu ngân sách nhà nước (NSNN) là 9.305 tỷ đồng, đạt 26,33% so với dự toán năm 2023; thực hiện chi NSNN là 7.214 tỷ đồng. Kết quả này là nền tảng quan trọng để đơn vị tiếp tục triển khai tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước trong thời gian tới.

Quý I/2023, Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu trên địa bàn thực hiện thu ngân sách nhà nước đạt 9.305.431  tỷ đồng.
Quý I/2023, Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu trên địa bàn thực hiện thu ngân sách nhà nước đạt 9.305.431 tỷ đồng.

KBNN Thanh Hóa cho biết, trong quý I/2023, đơn vị đã chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu trên địa bàn thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp, biện pháp chỉ đạo của Bộ Tài chính, KBNN và của chính quyền địa phương…

Đồng thời, tham mưu kịp thời cho UBND Tỉnh trong chỉ đạo, đôn đốc tất cả các khoản thu vào NSNN kịp thời, đầy đủ và chính xác; hạch toán, phân chia cho các cấp ngân sách đúng chế độ quy định. Thực hiện tốt việc phối hợp thu NSNN giữa KBNN các huyện, thị xã, thành phố với NHTM đóng trên địa bàn.

Đơn vị cũng sử dụng hiệu quả các công cụ hỗ trợ thu, thực hiện hạch toán đầy đủ, điều tiết kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách. Công tác truyền nhận dữ liệu giữa KBNN với cơ quan thuế, hải quan đảm bảo chính xác; định kỳ đối chiếu số liệu thu NSNN khớp đúng với các cơ quan thu; cung cấp thông tin số liệu thu ngân sách thường xuyên, liên tục cho các cấp có thẩm quyền, phục vụ điều hành thu ngân sách các cấp.

Để làm tốt nhiệm vụ kiểm soát chi NSNN, KBNN Thanh Hóa đã chủ động phối hợp với cơ quan thuế, hải quan hạch toán hoàn trả kịp thời, chính xác các khoản thu NSNN theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Đối với các khoản tạm thu chờ nộp NSNN của các cơ quan thu trên địa bàn, KBNN Hà Nam thường xuyên có văn bản tra soát, đôn đốc yêu cầu đơn vị rà soát để nộp NSNN kịp thời.

Song song với nhiệm vụ tập trung nguồn thu đầy đủ, kịp thời, KBNN Thanh Hóa chỉ đạo đơn vị thực hiện kiểm soát chặt chẽ các khoản chi NSNN qua KBNN, đảm bảo đúng quy định của Luật NSNN; đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn hiện hành.

Đồng thời, triển khai nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, chủ động rà soát, nắm vững tình hình giải ngân vốn đầu tư kế hoạch năm 2023 của từng dự án, chú trọng các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để tham mưu, báo cáo các cấp có thẩm quyền có biện pháp tháo gỡ kịp thời, đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương.

Cùng với đó, đơn vị cũng đã kiên quyết từ chối thanh toán đối với các khoản chi chưa đúng chế độ, chính sách, tiêu chuẩn định mức và báo cáo cơ quan có thẩm quyền kịp thời những vướng mắc phát sinh.

Với những nỗ lực trên, quý I/2023, KBNN Thanh Hóa chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước an toàn, hiệu quả. Cụ thể, KBNN Thanh Hóa đã chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu trên địa bàn thực hiện thu NSNN là 9.305 tỷ đồng, đạt 26,33% so với dự toán năm 2023; thực hiện chi NSNN là 7.214 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, KBNN Thanh Hóa xác định, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong thi hành công vụ; chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế quản lý nội bộ nhằm duy trì và giữ vững an ninh, an toàn cơ quan, trật tự nội vụ của từng đơn vị trực thuộc. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến, hiện đại hóa công tác thu, công khai, minh bạch, phòng ngừa rủi ro và giảm thời gian thu nộp NSNN.

Cùng với đó, tổ chức quản lý quỹ NSNN chặt chẽ, an toàn; Phối hợp tốt với cơ quan thu tổ chức tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN, thực hiện điều tiết cho các cấp NSNN chính xác, đúng quy định, phấn đấu vượt mức dự toán thu NSNN năm 2023.

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính, các bộ ngành có liên quan và cấp ủy, chính quyền địa phương trong quản lý điều hành ngân sách, quản lý đầu tư công năm 2023, đơn vị tổ chức thực hiện kiểm soát chi ngân sách NSNN đảm bảo chặt chẽ đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường phối hợp với các đơn vị có liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; theo dõi chặt chẽ tình hình thu, chi NSNN; tổng hợp, báo cáo, tham mưu kịp thời chính xác các thông tin phục vụ quản lý, điều hành của các cấp lãnh đạo.

Đặc biệt, đơn vị chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính với mục tiêu hướng đến nền hành chính phục vụ, lấy khách hàng làm trọng tâm; triển khai đồng bộ và có hiệu quả nhiều giải pháp cải cách linh hoạt; tổ chức quản lý quỹ NSNN chặt chẽ, an toàn. Phối hợp tốt với cơ quan thu tổ chức tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN, thực hiện điều tiết cho các cấp NSNN chính xác, đúng quy định.