Sửa đổi quy định mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi

Gia Hân

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 12/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 107/2020/TT-BTC hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ (TPCP) từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước (KBNN).

Định kỳ hàng tháng, Sở Giao dịch Chứng khoán cung cấp thông tin về giao dịch mua lại có kỳ hạn TPCP trên thị trường cho KBNN để phục vụ đánh giá tình hình thị trường.
Định kỳ hàng tháng, Sở Giao dịch Chứng khoán cung cấp thông tin về giao dịch mua lại có kỳ hạn TPCP trên thị trường cho KBNN để phục vụ đánh giá tình hình thị trường.

Theo đó, điều kiện đối với TPCP được KBNN chấp nhận trong giao dịch mua lại có kỳ hạn TPCP là TPCP do KBNN phát hành đang được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán; Kỳ hạn còn lại của TPCP được sửa đổi quy định là khoảng thời gian còn lại (theo ngày thực tế) từ ngày thanh toán giao dịch lần 1 (ngày T+2) đến ngày đáo hạn TPCP...

Về hợp đồng giao dịch, căn cứ hợp đồng khung đã được ký kết, KBNN và ngân hàng thương mại (NHTM) ký phụ lục hợp đồng cho từng lần giao dịch.

Nội dung chính của phụ lục hợp đồng theo Thông tư số 12/2023/TT-BTC quy định, bao gồm: Các thông tin về TPCP được mua lại có kỳ hạn: mã TPCP, kỳ hạn còn lại của TPCP, tỷ lệ phòng vệ rủi ro, lãi suất chiết khấu (%/năm); Chi tiết giao dịch lần 1: Lãi suất mua lại có kỳ hạn TPCP; kỳ hạn mua lại TPCP; tiền lãi mua lại có kỳ hạn TPCP; ngày thanh toán giao dịch lần 1; giá yết, khối lượng TPCP giao dịch và giá trị giao dịch lần 1 tương ứng với từng mã TPCP; Chi tiết giao dịch lần 2: Ngày thanh toán giao dịch lần 2; khối lượng TPCP giao dịch tương ứng với từng mã TPCP và giá trị giao dịch lần 2; Các nội dung liên quan khác (nếu có).

Thông tư số 12/2023/TT-BTC nêu rõ, hợp đồng khung và phụ lục hợp đồng được giao kết bằng văn bản giấy (có đầy đủ dấu và chữ ký trực tiếp của người có thẩm quyền đại diện các bên thực hiện hợp đồng) hoặc văn bản điện tử (được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật), phù hợp với quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN.

Đối với quy trình giao dịch mua lại có kỳ hạn TPCP, Thông tư số 12/2023/TT-BTC đã sửa đổi, bổ sung một số quy định, từ 9h00 - 10h30 ngày T, các NHTM gửi lệnh chào chắc chắn theo quy chế giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán, đảm bảo tổng khối lượng chào giá tại tất cả các kỳ hạn mua lại TPCP không vượt quá hạn mức dư nợ giao dịch còn lại của NHTM đó (các lệnh chào gửi sau 10h30 không có hiệu lực).

Cụ thể, với mỗi loại kỳ hạn mua lại TPCP, mỗi NHTM được chào tối đa năm (05) lệnh chào đối với mỗi loại kỳ hạn mua lại TPCP, đảm bảo tổng khối lượng chào không vượt quá tổng khối lượng KBNN yêu cầu chào giá đối với loại kỳ hạn đó; Mỗi lệnh chào bao gồm lãi suất chào mua lại có kỳ hạn (tính đến 2 chữ số thập phân); một (01) hoặc nhiều mã TPCP được sử dụng để làm tài sản đảm bảo trong giao dịch mua lại có kỳ hạn TPCP, khối lượng chào tính theo mệnh giá TPCP tương ứng cho từng mã TPCP và các nội dung khác liên quan; Khối lượng chào tính theo mệnh giá TPCP của mỗi lệnh chào không thấp hơn mức tối thiểu theo thông báo của KBNN trong từng thời kỳ.

Đồng thời, từ 10h30 - 10h45 ngày T, KBNN thực hiện mở các bản chào trên hệ thống giao dịch công cụ nợ của Sở Giao dịch Chứng khoán. Căn cứ các lệnh chào nhận được trên hệ thống giao dịch công cụ nợ của Sở Giao dịch Chứng khoán, KBNN xác định kết quả mua lại có kỳ hạn TPCP theo quy định tại Thông tư này.

Về tiền lãi danh nghĩa TPCP, Bộ Tài chính đã bổ sung quy định, trường hợp KBNN nhận được tiền lãi danh nghĩa TPCP trong thời gian mua lại có kỳ hạn TPCP, KBNN có trách nhiệm hoàn trả số tiền lãi danh nghĩa TPCP đã nhận được cho các NHTM theo mã TPCP mà KBNN nhận được tiền lãi danh nghĩa.

Việc hoàn trả tiền lãi danh nghĩa TPCP được thực hiện bên ngoài hệ thống giao dịch công cụ nợ của Sở Giao dịch Chứng khoán; Thời điểm hoàn trả lãi danh nghĩa do hai bên tự thống nhất, nhưng không được muộn hơn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày thực thanh toán lãi trái phiếu.

Trường hợp chuyển tiền lãi danh nghĩa chậm, KBNN có trách nhiệm thanh toán tiền phạt chậm thanh toán cho NHTM đối với số ngày chậm thanh toán theo mức lãi suất phạt chậm thanh toán quy định tại Thông tư này...

Theo Thông tư số 12/2023/TT-BTC, đối với quy định về công bố thông tin, chậm nhất vào ngày làm việc cuối cùng của tuần liền kề trước tuần thực hiện giao dịch, KBNN công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của KBNN về lịch biểu giao dịch mua lại có kỳ hạn TPCP dự kiến của tuần thực hiện giao dịch tiếp theo; đồng thời, cung cấp thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán.

Chậm nhất ngày 10 hàng tháng, KBNN công bố thông tin trên Trang thông tin điện tử của KBNN về kết quả mua lại có kỳ hạn TPCP trong tháng liền kề trước đó (khối lượng, lãi suất mua lại có kỳ hạn TPCP bình quân gia quyền tương ứng với loại kỳ hạn); đồng thời, cung cấp thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán.

Ngoài ra, tại Thông tư số 12/2023/TT-BTC, Bộ Tài chính còn sửa đổi, bổ sung một số quy định khác về giá trị giao dịch lần 1, lãi mua lại có kỳ hạn và giá trị giao dịch lần 2; Giá gộp lãi danh nghĩa, lãi danh nghĩa tích gộp và giá yết TPCP; Xử lý trường hợp NHTM không thực hiện thanh toán tiền cho KBNN; Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan...

Thông tư số 12/2023/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 04/5/2023.