Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên – Huế: Sáng tạo, chủ động trong triển khai nhiệm vụ

Theo Tạp chí Tài chính kỳ 2 tháng 4/2019

Bám sát chương trình công tác, năm 2019, Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên – Huế chủ động phối hợp, sáng tạo triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, với phương châm: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập hệ thống Kho bạc Nhà nước...

Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên - Huế tiếp tục chủ động phối hợp, cụ thể hóa phương châm hành động
Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên - Huế tiếp tục chủ động phối hợp, cụ thể hóa phương châm hành động

Với nền tảng đã đạt được, năm 2019, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thừa Thiên - Huế tiếp tục chủ động phối hợp, cụ thể hóa phương châm hành động bằng những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tăng cường phối hợp với cơ quan Thuế, Tài chính, Hải quan tăng cường công tác thu; phối hợp với các Ngân hàng thương mại chuyên thu thực hiện có hiệu quả nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế tập trung nhanh các nguồn thu vào ngân sách Nhà nước (NSNN). Đồng thời, nâng cao chất lượng kiểm soát chi NSNN; siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính trong lĩnh vực quản lý và kiểm soát chi NSNN, trong đó, chú trọng kiểm soát chi thường xuyên theo đúng chế độ, tiêu chuẩn định mức. Rà soát kỹ hồ sơ, thủ tục để thanh toán nhanh, chính xác…

Thứ hai, tổ chức thực hiện tốt công tác kế toán, NSNN và hoạt động nghiệp vụ tại từng đơn vị KBNN theo đúng quy định; đảm bảo chấp hành nghiêm các quy trình nghiệp vụ trong hạch toán kế toán, thanh toán; làm tốt công tác tổng hợp báo cáo, cung cấp thông tin số liệu phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành NSNN của các cấp. Cùng với đó, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý ngân quỹ, đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền, tài sản nhà nước.

Thứ ba, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ; đồng thời chủ động thực hiện thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch phê duyệt. Bên cạnh đó, triển khai có hiệu quả kế hoạch hành động của hệ thống KBNN; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng trình tự, quy định...

Thứ tư, tiếp tục đổi mới, cải cách hành chính. Xác định mục tiêu cải cách, hiện đại hóa là nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các đơn vị giao dịch, nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của khách hàng.

Thứ năm, tiếp tục triển khai công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ công chức theo phương án và kế hoạch được duyệt. Trong đó, chú trọng việc chuyển đổi vị trí công tác thuộc lĩnh vực nhạy cảm, cán bộ công tác lâu năm và cán bộ lãnh đạo...