Khóa sổ báo cáo quyết toán thuế năm 2013 vào 24h ngày 30/4/2014

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Tổng cục Thuế sẽ khóa sổ báo cáo quyết toán năm 2013 tại cấp Chi cục Thuế là 24h ngày 15/4/2014, cấp Cục Thuế là 24h ngày 30/4/2014.

Hoạt động nghiệp vụ tại cơ quan thuế. Nguồn: internet
Hoạt động nghiệp vụ tại cơ quan thuế. Nguồn: internet
Tổng cục Thuế vừa có Công văn số 931/TCT-KK hướng dẫn lập báo cáo quyết toán và đối chiếu quyết toán thu nội địa năm 2013 với Kho bạc Nhà nước (KBNN) đầy đủ, chính xác.

Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế phải tổng hợp đầy đủ số liệu thu nội địa của toàn địa bàn vào báo cáo quyết toán (bao gồm cả số thu ngân sách và số thu cố định tại xã) để đối chiếu.

Trường hợp cơ quan thuế không nhận được đầy đủ các chứng từ nộp cho các khoản thu của cơ quan tài chính quản lý (thu khác ngân sách và thu cố định tại xã) thì căn cứ vào số liệu trên báo cáo B2-01/BC-NS/TABMIS, B2-02/BC-NS/TABMIS, B2-03/BC-NS/TABMIS do Kho bạc Nhà nước cung cấp để tổng hợp lên báo cáo quyết toán theo chức năng "nhập báo cáo kế toán" của phần mềm ứng dụng Quản lý thuế.

Tổng cục Thuế yêu cầu, các cục thuế kiểm tra, rà soát toàn bộ số liệu tổng hợp lên báo cáo quyết toán, thực hiện đối chiếu và xác nhận số liệu thu nội địa với KBNN đảm bảo thống nhất và khớp đúng.

Trường hợp phát hiện số liệu do ngành thuế quản lý có sai lệnh so với KBNN về chương, tiểu mục trên chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước dẫn đến sai lệch về số liệu tổng hợp theo khu vực kinh tế và sắc thuế trên báo cáo thì cơ quan Thuế phải lập giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước (theo mẫu C1-07/NS ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC) gửi KBNN để thực hiện điều chỉnh.

Số liệu được cơ quan tài chính thực hiện ghi thu ghi chi ngân sách niên độ năm 2013 trong thời gian chỉnh lý quyết toán của năm ngân sách 2013 được tổng hợp vào báo cáo quyết toán năm 2013.

Tổng cục Thuế sẽ khóa sổ báo cáo quyết toán năm 2013 tại cấp Chi cục Thuế là 24h ngày 15/4/2014, cấp cục thuế là 24h ngày 30/4/2014.

Sau thời điểm khóa sổ báo cáo quyết toán năm 2013 (30/4/2014), các Cục Thuế phải gửi báo cáo bằng văn bản và báo cáo bằng truyền tin theo các mẫu báo cáo.

Số liệu trên báo cáo tổng hợp và báo cáo chi tiết phải khớp đúng, số liệu trên báo cáo bằng văn bản và báo cáo bằng đường truyền tin phải thống nhất.