Khoản chi khuyến mãi, doanh nghiệp có được khấu trừ thuế?

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Ông Trần Thanh Tú, công tác tại Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Tây Nguyên đề nghị được giải đáp một số thắc mắc về tính thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền khuyến mãi, hỗ trợ bán hàng cho khách hàng là hộ kinh doanh cá thể và việc xuất hóa đơn khi thực hiện quảng cáo, khuyến mãi, trưng bày sản phẩm thông qua nhà phân phối cấp 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk có ý kiến như sau:

Thuế TNCN đối với khoản trả khuyến mãi, hỗ trợ bán hàng

Căn cứ quy định tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế Thu nhập Cá nhân (TNCN), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN, trường hợp Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Tây Nguyên chi trả khuyến mại cho khách hàng (hộ kinh doanh cá thể) bằng hàng hóa thì Công ty phải thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo quy định về trúng thưởng theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Trường hợp Công ty thực hiện khuyến mại hàng hoá theo hình thức cho, tặng khách hàng một cách đại trà theo chương trình khuyến mãi không xác định được người thụ hưởng thì không thực hiện khấu trừ thuế TNCN.

Nếu Công ty chi hỗ trợ bán hàng cho khách hàng (hộ kinh doanh cá thể) bằng hàng hóa thì mỗi lần chi trả thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân và cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN nếu cá nhân có yêu cầu.

Trường hợp chương trình khuyến mại (được đăng ký theo quy định của pháp luật thương mại) có công khai cụ thể nội dung chương trình, quy chế trả khuyến mãi, quyền lợi chi trả và trách nhiệm của Công ty trong việc trả luôn cả thuế TNCN cho người được hưởng hỗ trợ, khuyến mãi thì số thuế này được tính vào chi phí của doanh nghiệp khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu khoản chi này đủ điều kiện theo quy định).

Chứng từ khi thực hiện quảng cáo, khuyến mãi thông qua nhà phân phối

Căn cứ quy định tại khoản 7, Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT và theo trình bày của Công ty, trường hợp Công ty có ký kết hợp đồng về việc chi trả hộ chi phí quảng cáo, khuyến mãi, trưng bày sản phẩm với nhà phân phối cấp 1 và nhà phân phối cấp 1 chi trực tiếp cho nhà phân phối cấp 2 để thực hiện quảng cáo, khuyến mãi, trưng bày sản phẩm cho Công ty. Sau khi thực hiện, nhà phân phối cấp 2 xuất hóa đơn trực tiếp cho Công ty.

Như vậy, đối với nhà phân phối cấp 1, đây là khoản thu hộ - chi hộ không liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhà phân phối cấp 1 nên nhà phân phối cấp 1 không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào, không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT; không được tính vào chi phí được trừ, không tính vào doanh thu khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Do đó, căn cứ hợp đồng ký kết với công ty (nguyên tắc chi trả, mức chi, thời gian, số lượng, chứng từ để thực hiện chi trả...) nhà phân phối cấp 1 thực hiện chi trả theo đúng các nội dung đã ký kết với Công ty.