Không ban hành quy định, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh mới

Bảo Thương

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, không ban hành quy định, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh mới làm phát sinh chi phí, thủ tục, thời gian không cần thiết, trái quy định.

Bộ Tài chính đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
Bộ Tài chính đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Bộ Tài chính vừa có thông báo gửi các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ triển khai nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, Lãnh đạo Bộ Tài chính đã phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Lãnh đạo Bộ Tài chính giao Tổng cục Hải quan chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan và địa phương rà soát, cắt giảm thủ tục không cần thiết, nhất là về quản lý, kiểm tra chuyên ngành để giảm chi phí, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp, đẩy nhanh xuất khẩu các sản phẩm nông sản, các nhóm mặt hàng xuất khẩu chủ đạo. 

Đối với Tổng cục Thuế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Cục, Vụ thuộc Bộ, Lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, rà soát, báo cáo Bộ phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành, thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính được giao; tập trung ưu tiên cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, xuất nhập khẩu trong quý III và năm 2023.

Đặc biệt, Lãnh đạo Bộ yêu cầu không ban hành quy định, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh mới làm phát sinh chi phí, thủ tục, thời gian không cần thiết, trái quy định. 

Bộ Tài chính giao Cục Tin học và Thống kê Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị để theo dõi việc triển khai giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia, bảo đảm đúng thời hạn xử lý theo quy định. 

Tại thông báo này, Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng giao Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, lĩnh vực, địa bàn được phân công, chủ động rà soát, kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc trình Bộ báo cáo cấp có thẩm quyền phương án xử lý kiến nghị, đề xuất của các địa phương đối với các Đoàn công tác theo Quyết định số 435/QĐ-TTg ngày 24/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ. 

Bên cạnh đó, quán triệt đến công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị thực hiện nghiêm Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ; chủ động tham mưu, tích cực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn được giao; chịu trách nhiệm quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc được phân cấp, ủy quyền theo quy định; Chấp hành, thực hiện nghiêm chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ, không đùn đẩy, né tránh, kéo dài công việc, kịp thời tháo gỡ, hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. 

Thông báo nhấn mạnh, các Thủ trưởng phải kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được cấp có thẩm quyền giao. Đồng thời, kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể, cán bộ, công chức quyết liệt trong thi hành công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.