Không nhất thiết phân bổ toàn bộ số vốn tối đa khi dự án chưa đảm bảo điều kiện

Việt Hoàng

Chiều ngày 29/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dã họp Phiên bất thường xem xét hai nội dung quan trọng, cấp thiết thuộc lĩnh vực đầu tư công. Dự phiên họp có đại diện các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng lãnh đạo các Bộ, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng Chính phủ...

Phiên họp bất thường tháng 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Phiên họp bất thường tháng 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận được một số Tờ trình của Chính phủ về việc cho ý kiến danh mục các dự án đầu tư thuộc Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội ngày 11/01/2022 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và đề xuất “điều hòa” vốn đầu tư công trung hạn 5 năm. Chính phủ cũng đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến với khoản vốn còn lại trong kế hoạch đầu tư công trung hạn chưa phân bổ hết.

Theo Chủ tịch Quốc hội, hai nội dung Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều thuộc lĩnh vực đầu tư công. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của Quốc hội tổ chức rà soát, thẩm tra và đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội đã đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Phiên họp bất thường để tập trung giải quyết các vướng mắc trong tiến độ giao vốn, lý do giải ngân đầu tư công chậm... 

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương trình bày Tờ trình về việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; điều chỉnh, bổ sung vốn ngân sách trung ương kế hoạch năm 2022 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Về việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong tổng số 176.000 tỷ đồng được Quốc hội cho phép phân bổ, số vốn Thủ tướng Chính phủ đã thông báo cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương để hoàn thiện thủ tục đầu tư cho 264 nhiệm vụ, dự án để hoàn thiện thủ tục đầu tư; số vốn còn lại chưa thông báo cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương là 3.432 tỷ đồng, trong đó có 2.500 tỷ đồng chưa đủ điều kiện và 932 tỷ đồng đã thông báo nhưng bộ, địa phương đề xuất trả lại, không đầu tư.

Trong tổng số vốn 172.568 tỷ đồng đã thông báo cho các bộ, địa phương để hoàn thiện thủ tục đầu tư, đến nay đã có 94 nhiệm vụ, dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư, đủ điều kiệu bố trí kế hoạch vốn; 168 dự án đã được thông báo vốn từ Chương trình đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định.

Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét phân bổ 176.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương để thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình. Đồng thời, cho phép điều chỉnh 932 tỷ đồng còn dư của lĩnh vực y tế, lĩnh vực an sinh xã hội, lao động, việc làm sang lĩnh vực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng để đầu tư cho 03 dự án thuộc ngành Giao thông vận tải theo quy định; Cho ý kiến về 94 nhiệm vụ, dự án với số vốn dự kiến là 147.138 tỷ đồng đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định, đủ điều kiện giao kế hoạch vốn của Chương trình để Thủ tướng Chính phủ phân bổ vốn.

Đối với 169 dự án với số vốn dự kiến là 27.930 tỷ đồng chưa đủ thủ tục đầu tư, đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định, Chính phủ sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến sau khi các dự án đủ thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giao vốn, làm cơ sở Thủ tướng Chính phủ quyết định phân bổ vốn.

Đối với nội dung điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2022, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính đến ngày 28/6/2022, có 16 bộ, cơ quan trung ương và địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2022.

Nhằm bảo đảm việc điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022, Chính phủ đã xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí đúng quy định, giải ngân hết số vốn ngân sách Trung ương kế hoạch 2022 được bổ sung từ việc điều chỉnh linh hoạt vốn giữa Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2022-2023.

Cụ thể, Chính phủ đề nghị cắt giảm vốn ngân sách Trung ương năm 2022 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đến ngày 28/6/2022 chưa phân bổ hết, tuy nhiên không cắt giảm kế hoạch vốn năm 2022 bố trí cho 12 dự án thành phần của Dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 do đang chờ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn để giao kế hoạch năm.

Việc bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án phải bảo đảm nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Luật Đầu tư công và các Nghị quyết của Quốc hội. Trong đó, các dự án phải thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và được giao Kế hoạch vốn Chương trình phục hồi; có đủ thủ tục đầu tư, có khả năng hấp thụ, giải ngân vốn trong năm 2022 và Bộ, cơ quan trung ương và địa phương cam kết giải ngân hết số vốn của Kế hoạch đầu tư công năm 2022 đã được giao và số vốn được bổ sung.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường cho biết, đa số ý kiến cho rằng, việc điều chuyển để phân bổ từ lĩnh vực y tế và an sinh xã hội, lao động việc làm sang lĩnh vực giao thông vận tải là vượt cơ cấu vốn, không phù hợp theo quy định của Nghị quyết số 43/2022/QH15, đề nghị không điều chỉnh sang lĩnh vực khác mà tiếp tục sử dụng cho các nhiệm vụ, dự án thuộc lĩnh vực xã hội chưa được bố trí vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn hoặc bố trí vốn chưa đầy đủ để triển khai thực hiện.

Đối với 03 dự án thuộc lĩnh vực giao thông, Chính phủ cần rà soát, đảm bảo đúng nguyên tắc, tiêu chí, có thể bố trí từ nguồn chưa phân bổ 11.437 tỷ đồng thuộc lĩnh vực đầu tư hạ tầng để bảo đảm tuân thủ quy định mức tối đa 113.550 tỷ đồng Quốc hội đã quyết nghị...

Ủy ban Tài chính, Ngân sách đề nghị Chính phủ giải trình, làm rõ nguyên nhân thay đổi, tính hợp lý, và sự phù hợp với mục tiêu, nguyên tắc, đối tượng, cơ cấu vốn theo quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15; không nhất thiết phải phân bổ toàn bộ số vốn tối đa khi công tác chuẩn bị dự án chưa đảm bảo điều kiện hoặc không thực sự cần thiết để thực hiện mục tiêu của Chương trình...