Quyết định 1570/QĐ-TTg:

Khung chính sách, pháp luật về phát triển dịch vụ môi trường


Ngày 09/8/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1570/QĐ-TTg phê duyệt khung chính sách, pháp luật về phát triển dịch vụ môi trường.

Mục tiêu chính sách pháp luật về phát triển dịch vụ môi trường nhằm hỗ trợ thúc đẩy phát triển dịch vụ môi trường, từng bước đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ môi trường trên phạm vi cả nước, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ bảo vệ môi trường.

Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng chính sách tài chính ưu đãi, hỗ trợ phát triển dịch vụ môi trường; trình Thủ tướng Chính phủ từng bước xoá bỏ bao cấp của Nhà nước về giá, phí dịch vụ công ích về môi trường; xây dựng và ban hành mức đơn giá tối đa đối với lĩnh vực dịch vụ môi trường Nhà nước đặt hàng.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 1570/QĐ-TTg.