Khung giá tính thuế tài nguyên đối với hải sản tự nhiên


Thông tư 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 do Bộ Tài chính ban hành quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với những loại tài nguyên có tính chất vật lý và thành phần hóa học giống nhau. Thông tư 44/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/7/2017, trong đó quy định rõ khung giá tính thuế tài nguyên đối với hải sản tự nhiên.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thông tư 44/2017/TT-BTC quy định giá tính thuế tài nguyên môi trường phải phù hợp với khung giá tính thuế tài nguyên và lớn hơn hoặc bằng mức giá tối thiểu của loại tài nguyên tương ứng.

Đối với những loại tài nguyên qua sản xuất chế biến mới bán ra thị trường thì giá tính thuế tài nguyên khai thác là giá đã trừ đi chi phí chế biến.
Theo đó, khung giá tính thuế tài nguyên đối với hải sản tự nhiên như sau:

Tên nhóm, loại tài nguyên

Đơn vị tính

Giá tính thuế tài nguyên

Ghi chúGiá tối thiểu

Giá tối đa


Hải sản tự nhiên

Ngọc trai, bảo ngư, hải sâm

Ngọc trai

Bào ngư

kg

300,000

360,000


Hải sâm

kg

420,000

600,000


Hải sản tự nhiên khác


-Cá loại 1, 2, 3

kg

42,000

60,000


Cá loại khác

kg

21,000

30,000


Cua

kg

170,000

200,000


Mực

kg

70,000

95,000


Tôm

Tôm hùm

kg

616,000

880,000


Tôm khác

kg

105,000

150,000


Khác
Các địa phương quy định theo đặc thù tại địa phương

Khung giá tính thuế tài nguyên là căn cứ để UBND cấp tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên áp dụng tại địa phương.

Đối với trường hợp giá tài nguyên biến động lớn phải điều chỉnh ngoài Khung giá tính thuế tài nguyên, trong thời gian 30 ngày, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Cục Thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản trao đối với Bộ Tài chính trước khi quyết định ban hành văn bản điều chỉnh Bảng giá tính thuế tài nguyên.

Đối với loại tài nguyên mới chưa được quy định trong Khung giá tính thuế tài nguyên, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ giá giao dịch phổ biến trên thị trường hoặc giá bán tài nguyên đó trên thị trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành văn bản quy định bổ sung Bảng giá tính thuế đối với loại tài nguyên này.