Kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công


Gửi kiến nghị tới Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, cử tri TP. Hải Phòng đề nghị xem xét làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm các cá nhân, tổ chức, địa phương trong việc chậm giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công .
Kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công .

Trả lời về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, qua công tác kiểm tra tình hình giải ngân vốn đầu tư công tại bộ, ngành, địa phương và các Hội nghị trực tuyến nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân vốn, có thể thấy nguyên nhân chính dẫn đến vốn đầu tư công giải ngân chậm là do vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng, dự án khởi công mới mất nhiều thời gian để triển khai các thủ tục lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, mời thầu, đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công, các địa phương ưu tiên giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 chuyển sang;

Đồng thời, đối với nguồn vốn nước ngoài, hiện nay trình tự thủ tục triển khai và lấy ý kiến nhà tài trợ mất nhiều thời gian, năng lực của một số chủ đầu tư, nhà thầu hạn chế... Ngoài ra, một số dự án có khả năng giải ngân đang được các bộ, ngành địa phương rà soát làm thủ tục điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn chưa hoàn thành các thủ tục vì vậy chưa đủ điều kiện để giải ngân...

Trên cơ sở các khó khăn vướng mắc trong công tác giải ngân, Bộ Tài chính đã đề xuất và báo cáo Thủ tướng Chính phủ các biện pháp tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn tại văn bản số 9633/BTC-ĐT ngày 19/8/2019 về tình hình giải ngân vốn đầu tư công; công tác quyết toán dự án hoàn thành và việc quản lý các khoản thu của các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án tại các bộ, ngành, địa phương.

Trên cơ cở ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và căn cứ trách nhiệm quản lý của các bộ, ngành và địa phương, Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ đã ban hành Công điện số 1042/CĐ-TTg ngày 21/8/2019 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và Nghị quyết số 94/NQ-CP ngày 29/10/2019 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019. Theo đó, Chính phủ giao các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương:

Thứ nhất, lập danh mục dự án trọng điểm, phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án. Kết quả giải ngân của từng dự án được phân công theo dõi là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 của lãnh đạo bộ, cơ quan trung ương và địa phương;

Thứ hai, rà soát tình hình thực hiện từng dự án, từ đó phân nhóm các dự án gặp vướng mắc về thủ tục đầu tư, xây dựng, đấu thầu, nhóm các dự án vướng mắc về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng, nhóm các dự án gặp vướng mắc về kế hoạch vốn và thủ tục giải ngân để kịp thời giải quyết và tháo gỡ;

Thứ ba, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chủ động chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức vi phạm quy định của pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức yếu kém về năng lực, trình độ hoặc suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, gây nhũng nhiễu, tiêu cực hoặc thao túng, chi phối trong quản lý vốn đầu tư công, đấu thầu;

Thứ tư, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công như thông thầu, gian lận, cản trở, hối lộ, can thiệp bất hợp pháp...