Thông tư số 89/2018/TT-BTC:

Kinh phí hoạt động của các Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”


Ngày 28/9/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 89/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 91/2012/TT-BTC ngày 30/5/2012 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của các Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 91/2012/TT-BTC ngày 30/5/2012 của Bộ Tài chính như sau:

- Bổ sung khoản 4 Điều 1;

- Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 2;

- Sửa đổi, bổ sung điểm b, điểm h, điểm i khoản 1 Điều 3;

- Sửa đổi, bổ sung điểm d, điểm h, điểm i khoản 2 Điều 3;

- Bổ sung khoản 3 Điều 3;

- Sửa đổi, bổ sung Điều 4;

- Sửa đổi Khoản 3 Điều 5...

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2018.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 89/2018/TT-BTC.