Kho bạc Nhà nước:

Kịp thời thanh toán khối lượng để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Thùy Linh

Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa có công văn yêu cầu KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Giao dịch KBNN đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Hoạt động nghiệp vụ tại KBNN Bình Dương. Ảnh: Thùy Linh.
Hoạt động nghiệp vụ tại KBNN Bình Dương. Ảnh: Thùy Linh.

Thực hiện Công điện số 24/CĐ-TTg ngày 22/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; KBNN yêu cầu Giám đốc Sở Giao dịch KBNN, Giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức, chỉ đạo Phòng Kiểm soát chi và KBNN cấp huyện trực thuộc thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Công điện của Thủ tướng Chính phủ đến toàn thể công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi vốn đầu tư công thuộc Phòng Kiểm soát chi và KBNN cấp huyện trực thuộc.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 7143/CT-KBNN ngày 13/12/2023 của Tổng Giám đốc KBNN về tăng cường công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua KBNN, giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, đáp ứng nhu cầu chi trả ngân sách trong tháng cuối năm 2023 và năm 2024 và Công văn số 442/KBNN-KSC ngày 23/1/2024 của KBNN về tăng cường phối hợp với chủ đầu tư, Ban quản lý dự án nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2024.

KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Giao dịch KBNN phải phối hợp với chủ đầu tư, cơ quan tài chính đồng cấp trong thực hiện nhập, phê duyệt kế hoạch vốn vào hệ thống TABMIS theo quy định, làm cơ sở để triển khai, thực hiện, kiểm soát thanh toán các dự án đầu tư đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong việc đẩy mạnh giao dịch điện tử qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của KBNN, kịp thời thanh toán khối lượng ngay khi có khối lượng hoàn thành của các dự án, tránh tình trạng có khối lượng hoàn thành nhưng chưa thể thực hiện thanh toán. Song song với đó, phải tuân thủ đúng quy định về hồ sơ, về kiểm soát thanh toán và quyết tâm, phấn đấu thời hạn giải quyết hồ sơ sớm hơn thời hạn giải quyết hồ sơ quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Trường hợp trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc hay đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến để tạo thuận lợi cho đơn vị sử dụng ngân sách góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, KBNN đề nghị KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp, báo cáo, đề xuất kịp thời.

Trong quá trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư công, các đơn vị cũng cần kịp thời nắm bắt và xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện giải ngân vốn đầu tư của từng gói thầu, dự án theo đúng thẩm quyền; đối với các vướng mắc vượt thẩm quyền, phải khẩn trương tổng hợp và đề xuất các giải pháp tháo gỡ với cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

KBNN cũng yêu cầu thực hiện đối chiếu số liệu giải ngân vốn đầu tư công hằng ngày giữa các hệ thống TABMIS, ĐTGD-KB và chương trình tổng hợp báo cáo để chuẩn xác, thống nhất số liệu hàng ngày; đồng thời, quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng thời gian quy. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác số liệu và chất lượng báo cáo hàng ngày, báo cáo định kỳ hàng tháng của đơn vị.