BHXH Việt Nam:

Lập kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính cho doanh nghiệp

Lê Hà

Ngày 10/6/2020, BHXH Việt Nam ban hành Kế hoạch số 1829/KH-BHXH thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025.

Kế hoạch số 1829/KH-BHXH của BHXH Việt Nam nêu rõ, kế hoạch thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 đảm bảo các mục tiêu sau: Cắt giảm, đơn giản hóa những quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp, là rào cản, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (DN), người dân trong các văn bản hiện hành; Giảm thời gian và chi phí cho DN và người dân trong việc tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Theo Kế hoạch số 1829/KH-BHXH, BHXH Việt Nam xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện; Lượng hóa được lợi ích mang lại cho DN, người dân và xã hội, bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước; Phối hợp có hiệu quả giữa các đơn vị trong và ngoài Ngành trong triển khai thực hiện nhiệm vụ liên quan đến việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Để đạt được mục tiêu trên, BHXH Việt Nam đã đề ra các nhiệm vụ cụ thể như sau:

Một là, trong tháng 6/2020, BHXH Việt Nam sẽ xây dựng Kế hoạch và chuẩn bị thực hiện. Đặc biệt, việc tiếp nhận, tổng hợp các phản ánh, kiến nghị của DN, người dân về các quy định không còn phù hợp, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia; qua đối thoại, tham vấn.

Hai là, triển khai thống kê, cập nhật đầy đủ dữ liệu và tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của BHXH Việt Nam. Trước ngày 31/10/2020 sẽ tổng hợp, báo cáo Văn phòng Chính phủ kết quả thống kê, tính chi phí tuân thủ liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020.

Ba là, triển khai rà soát, đánh giá, tính chi phí tuân thủ sau đơn giản hóa; đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của DN.

Bốn là, sau khi phương án cắt giảm, đơn giản hóa được lãnh đạo Ngành phê duyệt, các đơn vị nghiệp vụ của BHXH Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ được giao, sẽ thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của DN.

Kết quả cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh này sẽ được công bố, công khai trên Cổng Thông điện tử Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam và Cổng Thông tin điện tử BHXH các tỉnh, thành phố.