Lấy ý kiến về hướng dẫn giao dịch trên thị trường chứng khoán

Theo Chinhphu.vn

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Ảnh minh họa. Nguồn: ndh.vn
Ảnh minh họa. Nguồn: ndh.vn

Theo dự thảo, Sở Giao dịch Chứng khoán tổ chức giao dịch chứng khoán theo phương thức khớp lệnh và phương thức thỏa thuận. Phương thức khớp lệnh được thực hiện trên hệ thống giao dịch, bao gồm hình thức khớp lệnh định kỳ và khớp lệnh liên tục, bảo đảm nguyên tắc ưu tiên về giá và thời gian.

Phương thức thỏa thuận được thực hiện trên hệ thống giao dịch và ngoài giờ giao dịch, bao gồm 30 phút trước đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa và 30 phút sau đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa.

Sở Giao dịch Chứng khoán tạm ngừng hoạt động giao dịch chứng khoán trên toàn hệ thống trong trường hợp: Hệ thống giao dịch hoặc hệ thống chuyển lệnh của Sở Giao dịch Chứng khoán gặp sự cố; khi xảy ra các sự kiện bất khả kháng làm ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch của thị trường như thiên tai, hỏa hoạn; theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để ổn định thị trường; các trường hợp Sở Giao dịch Chứng khoán thấy cần thiết để bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Việc tạm ngừng giao dịch từng loại chứng khoán cụ thể thực hiện theo Quy chế hướng dẫn giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán.

Theo dự thảo, nhà đầu tư phải mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại công ty chứng khoán để thực hiện giao dịch chứng khoán trên Sở Giao dịch Chứng khoán và chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin nhận biết khách hàng khi mở tài khoản giao dịch.

Trường hợp nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại các công ty chứng khoán khác nhau, trong hồ sơ mở tài khoản tại công ty chứng khoán thứ hai trở đi phải ghi rõ: số lượng tài khoản đã mở; mã số các tài khoản và tên công ty chứng khoán mà nhà đầu tư đã mở tài khoản trước đó, bao gồm các tài khoản đứng tên nhà đầu tư, các tài khoản đứng tên cá nhân, tổ chức khác mà nhà đầu tư được ủy quyền giao dịch.

Nhà đầu tư mở nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán phải thực hiện nghĩa vụ cổ đông lớn khi sở hữu tổng số chứng khoán đạt từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành và từ 5% trở lên số chứng chỉ quỹ của một quỹ đóng. Số chứng khoán được tính trên tất cả các tài khoản của mình, bao gồm cả các tài khoản ủy quyền giao dịch, tài khoản ủy thác giao dịch.

Công ty chứng khoán không được sử dụng lại các mã tài khoản đã đóng để mở tài khoản cho khách hàng mới, hoặc chỉ được sử dụng các mã tài khoản đã đóng sau 5 năm để mở tài khoản cho khách hàng mới.

Quy định về giao dịch chứng khoán, dự thảo nêu rõ, trước khi đặt lệnh giao dịch, nhà đầu tư phải bảo đảm chỉ được đặt lệnh bán khi có đủ khối lượng chứng khoán để chuyển giao tại ngày thanh toán theo quy chế của Trung tâm Lưu ký chứng khoán. Số chứng khoán này bao gồm chứng khoán đã có sẵn trên tài khoản lưu ký của nhà đầu tư tại ngày giao dịch. Nhà đầu tư được bán cả số chứng khoán nhận được trước hoặc tại ngày thanh toán từ các giao dịch mua đã thực hiện trước đó.

Nhà đầu tư không được đặt các lệnh giao dịch vừa mua, vừa bán đồng thời cùng một loại chứng khoán trong cùng một đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa, giá đóng cửa.

Đối với giao dịch cổ phiếu quỹ, dự thảo quy định nghiêm cấm tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán công bố thông tin về các mức giá dự kiến thực hiện khi giao dịch cổ phiếu quỹ. Nghiêm cấm tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán công bố thông tin về các giao dịch mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ nhưng không thực hiện các giao dịch đã công bố, không đặt lệnh giao dịch trong thời gian đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ; hoặc đặt lệnh giao dịch với các mức giá nằm ngoài biên độ dao động giá trong thời gian đăng ký giao dịch.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên website của Bộ.