Lợi ích của việc áp dụng ISO 45001 đối với doanh nghiệp

Nguyễn Hiền

Hệ thống quản lý an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp ISO 45001 được Viện Tiêu chuẩn Anh (BSI) ban hành trên cơ sở tiếp nối thành công của việc áp dụng và phổ biến tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007.

ISO 45001 có thể áp dụng cho mọi tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi loại hình, lĩnh vực và quy mô khác nhau
ISO 45001 có thể áp dụng cho mọi tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi loại hình, lĩnh vực và quy mô khác nhau

ISO 45001 là một hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, cung cấp các tiêu chí và khuôn khổ để cải thiện an toàn lao động, giảm thiểu rủi ro tại nơi làm việc và tạo điều kiện làm việc an toàn hơn.

Tiêu chuẩn giúp tổ chức cung cấp một hệ thống quản lý An toàn và sức khoẻ nghề nghiệp làm việc an toàn và lành mạnh cho công nhân và những người khác, tránh trường hợp tử vong, tai nạn lao động liên quan và bệnh tật từ An toàn và sức khoẻ nghề nghiệp làm việc.

ISO 45001 cho phép một tổ chức, thông qua hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, để tích hợp các khía cạnh khác về sức khỏe và an toàn, chẳng hạn như chăm sóc sức khỏe, phúc lợi công nhân. Tương tự như cấu trúc của ISO 9001:2015, tiêu chuẩn ISO 45001:2018 cũng bao gồm 10 điều khoản.

ISO 45001 có thể áp dụng cho mọi tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi loại hình, lĩnh vực và quy mô khác nhau khi tổ chức, doanh nghiệp đó mong muốn xây dựng và duy trì hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp để cải thiện điều kiện an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Đồng thời, giúp loại bỏ mối nguy, giảm thiểu các rủi ro về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (bao gồm cả sự thiếu đầy đủ của hệ thống), tạo cơ hội cho việc đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, giải quyết sự không phù hợp của hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp có liên quan đến các hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.

ISO 45001 được thiết kế tương thích với các tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001… nhằm tạo điều kiện xây dựng một hệ thống quản lý với mục đích đảm bảo Chất lượng cho sản phẩm – An toàn cho người lao động - Tiết kiệm chi phí cho tổ chức, doanh nghiệp...

Tiêu chuẩn này có thể áp dụng được tại các tổ chức sản xuất, dịch vụ, các tổ chức kinh doanh cũng như các tổ chức phi lợi nhuận. Việc áp dụng hệ thống để quản lý sức khỏe và an toàn sẽ mang lại lợi ích cho tổ chức.