Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật


Thực hiện Chương trình phối hợp số 60/CTPH-BTP-HLHPNVN của Bộ Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam về thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022, Hội LHPN TP. Hà Nội và Sở Tư pháp ký kết Kế hoạch Liên ngành số 54/KH-STP-HLHPN về đẩy mạnh công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn TP. Hà Nội.

Sở Tư pháp và Hội LHPN TP. Hà Nội tổ chức tổng kết Kế hoạch Liên ngành số 54/KH-STP-HLHPN.
Sở Tư pháp và Hội LHPN TP. Hà Nội tổ chức tổng kết Kế hoạch Liên ngành số 54/KH-STP-HLHPN.

Chủ động tham mưu triển khai các kế hoạch tuyên truyền

Sau 5 năm thực hiện Kế hoạch, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, TP, Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội và Sở Tư pháp đã tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL TP chỉ đạo, phân công các Sở, ban ngành, đoàn thể triển khai, phối hợp thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền PBGDPL cho phụ nữ trên địa bàn TP góp phần nâng cao kiến thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho phụ nữ và Nhân dân Thủ đô, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT địa phương.

Các hoạt động tuyên truyền được tổ chức đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, đổi mới, linh hoạt… Trong đó, Liên ngành đã lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật. Theo đó, thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI), các cấp Hội LHPN Hà Nội đã phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn bản chính sách pháp luật, dự thảo Kế hoạch, Đề án, Nghị quyết của cấp ủy, HĐND về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, chú trọng vấn đề về giới, bình đẳng giới liên quan trực tiếp đến phụ nữ, gia đình và tổ chức Hội.

Hội LHPN Hà Nội đã tổ chức 07 hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn bản pháp luật như: Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng, dự thảo Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật cư trú, Luật phòng, chống bạo lực gia đình... góp ý 129 lượt vào văn bản dự thảo chương trình, đề án của TP;

Hội LHPN quận, huyện và cơ sở chủ động tham gia phản biện các dự thảo chính sách, pháp luật, chương trình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương; tổ chức các hội nghị, hội thảo đóng góp ý kiến của các tầng lớp phụ nữ, cán bộ Hội và ý kiến của các chuyên gia giới, chuyên gia về luật;

Hội LHPN TP đã tổ chức 01 cuộc hội thảo tham vấn ý kiến Sở Tư pháp và các Sở, ban ngành TP về “Vai trò của tổ chức Hội đề xuất lồng ghép giới trong xây dựng văn bản chính sách, pháp luật”.

Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật

Thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, các cấp Hội đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền phê duyệt triển khai 19 đề án, kế hoạch, chương trình hỗ trợ phụ nữ Thủ đô phát triển toàn diện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Hàng năm, các cấp Hội LHPN TP Hà Nội xây dựng và triển khai nghiêm túc công tác giám sát, phản biện xã hội. 5 năm qua, Hội LHPN Hà Nội đã chủ trì 30 đoàn, tham gia 65 đoàn giám sát với các nội dung giám sát tập trung việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Việc thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP, Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, Nghị định 39/2015/NĐ-CP, Luật An toàn thực phẩm, Luật Trẻ em, chính sách người có công, chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn TP, việc giải quyết vụ việc xâm hại, bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em... Qua giám sát, nhiều kiến nghị đề xuất của Hội được các cơ quan có thẩm quyền tiếp thu, xử lý đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, phụ nữ.

Tổ chức sơ kết 2 năm, 5 năm, 10 năm thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP. Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu trình UBND TP ban hành Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 16/11/2015 tiến hành giám sát việc thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP trên địa bàn TP.

Hội LHPN TP đã chủ trì thành lập Đoàn giám sát, tiến hành giám sát trực tiếp tại 16 quận, huyện và 48 xã, phường, thị trấn và giám sát gián tiếp 100% đơn vị quận, huyện, thị xã về trách nhiệm của UBND các cấp trong việc đảm bảo cho các cấp Hội tham gia quản lý Nhà nước.

Chủ động đề xuất tổ chức 2 cuộc gặp gỡ trao đổi, đối thoại giữa Bí thư Thành ủy với các tầng lớp phụ nữ Thủ đô. Tại hội nghị gặp mặt, làm việc với Bí thư Thành ủy Hà Nội, Ban Chấp hành Hội LHPN Hà Nội đã có 9 đề xuất, kiến nghị được lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP chỉ đạo các Sở, ban, ngành TP giải quyết.

Hội LHPN Hà Nội chủ trì tổ chức 12 cuộc đối thoại giữa lãnh đạo Hội LHPN Hà Nội, lãnh đạo các Sở, ngành, lãnh đạo cấp ủy, UBND các quận huyện và cơ sở với đại diện các nhóm phụ nữ. 30/30 Hội LHPN quận, huyện, thị xã và 100% Hội LHPN cơ sở đã tích cực vận động cán bộ, hội viên tham gia hơn 2.500 buổi đối thoại tại địa phương, 595 lượt ý kiến đã được lãnh đạo cấp ủy, chính quyền trả lời trực tiếp tại hội nghị.

Theo Bạch Dương/phapluatxahoi.kinhtedothi.vn