Luân chuyển, điều động, chuyển đối vị trí công tác của công chức, viên chức Bộ Tài chính

Trần Huyền

Nhằm đảm bảo công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm; phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác; hạn chế tư tưởng cục bộ, khép kín, tâm lý thỏa mãn, trì trệ của một bộ phận công chức lãnh đạo tại các đơn vị, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu đẩy mạnh luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức của Bộ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu đẩy mạnh luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức của Bộ.
Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu đẩy mạnh luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức của Bộ.

Bộ Tài chính vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-BTC ngày 25/7/2023 về việc đẩy mạnh công tác luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức Bộ Tài chính.

Chỉ thị nêu rõ, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu cấp ủy Đảng, tập thể lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ tiếp tục phổ biến, quán triệt đến từng công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý các quy định của Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính về công tác luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng cho toàn thể công chức, viên chức ngành Tài chính và đảm bảo thực hiện thống nhất, đồng bộ trong toàn ngành.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thực hiện công tác luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác phải đảm bảo nguyên tắc, mục đích, đối tượng. Theo đó, việc thực hiện luân chuyển, điều động và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là quy định bắt buộc, thường xuyên và phải căn cứ các quy định của Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính.

Các đơn vị chủ động đổi mới, xây dựng kế hoạch, thực hiện kế hoạch luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, công tâm, khoa học, hợp lý và phát huy trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu đơn vị. Phải căn cứ vào yêu cầu công tác, vị trí việc làm, phù hợp với trình độ, năng lực của công chức, viên chức và mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng; đảm bảo sự ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ công chức, viên chức, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Công chức, viên chức được luân chuyển, điều động và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác phải đảm bảo đủ điều kiện, đúng đối tượng theo quy định và phải chấp hành nghiêm chỉnh quyết định điều động, luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của cấp có thẩm quyền.

Việc luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác hướng đến mục đích tạo điều kiện để rèn luyện, thử thách, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, tạo nguồn công chức, viên chức trước mắt và lâu dài cho Ngành; tăng cường tính chủ động và hiệu quả trong quản lý, sử dụng công chức, viên chức, xây dựng cơ cấu đội ngũ công chức, viên chức hợp lý; tăng cường năng lực cho các đơn vị có khó khăn về công tác cán bộ; sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy.

Đồng thời, công tác này còn nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị và yêu cầu nhiệm vụ chung của toàn Ngành; phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, quan hệ dòng họ; hạn chế tư tưởng cục bộ, khép kín, tâm lý thoả mãn, trì trệ của một bộ phận công chức, viên chức lãnh đạo.

Về đối tượng, Chỉ thị chỉ rõ các đối tượng thực hiện luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác gồm: Công chức lãnh đạo, quản lý trong quy hoạch chức danh cao hơn của cơ quan, tổ chức; Công chức, viên chức thuộc đối tượng phải điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Quyết định số 2028/QĐ-BTC; Công chức lãnh đạo, quản lý giữ các chức vụ lãnh đạo cấp Vụ, Cục thuộc Cơ quan Bộ, lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo cấp Vụ, Cục thuộc Tổng cục có thời gian giữ chức vụ lãnh đạo quá 02 nhiệm kỳ (08 năm); Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý mà theo quy định không được bố trí người địa phương.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng yêu cầu đẩy mạnh và thực hiện nghiêm, có hiệu quả công tác luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức tại các đơn vị, đảm bảo đúng phạm vi, quy trình, thủ tục theo quy định.

Trong đó, luân chuyển thực hiện trong phạm vi từ Vụ, Cục này sang Vụ, Cục khác thuộc cơ quan Bộ; từ Vụ, Cục thuộc cơ quan Bộ về Vụ, Cục thuộc Tổng cục và ngược lại; từ Vụ, Cục này sang Vụ, Cục khác thuộc Cơ quan Tổng cục; từ Vụ, Cục thuộc cơ quan Tổng cục sang Cục địa phương và ngược lại; từ Vụ, Cục thuộc Tổng cục này sang Vụ, Cục thuộc Tổng cục khác; từ Cục địa phương này sang Cục địa phương khác cùng Tổng cục hoặc khác Tổng cục.

Về điều động, phạm vi từ Vụ, Cục này sang Vụ, Cục khác thuộc cơ quan Bộ; từ Vụ, Cục thuộc cơ quan Bộ về Vụ, Cục thuộc Tổng cục và ngược lại; từ Vụ, Cục này sang Vụ, Cục khác thuộc Cơ quan Tổng cục; từ Vụ, Cục thuộc cơ quan Tổng cục sang Cục địa phương và ngược lại; từ Vụ, Cục thuộc Tổng cục này sang Vụ, Cục thuộc Tổng cục khác; từ Cục địa phương này sang Cục địa phương khác cùng Tổng cục hoặc khác Tổng cục. 

Chuyển đổi vị trí công tác thực hiện trong phạm vi nội bộ đơn vị hoặc ngoài đơn vị. Quy trình, thủ tục thực hiện các nội dung trên thực hiện theo quy định tại văn bản của Đảng, Chính phủ, Quyết định số 2626/QĐ-BTC và Quyết định số 283/QĐ-BTC.

Theo Chỉ thị, thẩm quyền quyết định luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Cấp ủy, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm xây dựng kế hoạch luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác cho từng giai đoạn và hằng năm để báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền; tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác của năm trước.

Cụ thể, đối với năm 2023, hoàn thành kế hoạch luân chuyển, điều động lãnh đạo cấp Cục trở lên, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt trước ngày 30/9/2023; tổ chức thực hiện và báo cáo Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) kết quả thực hiện trước ngày 31/12/2023. Đối với các năm còn lại, hoàn thành kế hoạch luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác trong năm và báo cáo kết quả thực hiện luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác của năm trước chậm nhất vào ngày 31/3 hằng năm.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đơn vị trực thuộc thực hiện việc luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo quy định. Đồng thời, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với công chức, viên chức; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành quyết định điều động, luân chuyển của cấp có thẩm quyền mà không có lý do chính đáng và những trường hợp vì tư tưởng cục bộ, động cơ cá nhân mà cản trở, gây khó khăn, làm giảm uy tín người được điều động tới hoặc lợi dụng việc luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác để phục vụ mục đích cá nhân, lạm quyền, trù dập cán bộ.

Bên cạnh đó, kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều cố gắng và có thành tích trong công tác luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác. Thủ trưởng các đơn vị không thực hiện đúng Nghị quyết, quy định của Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính về công tác luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác chịu trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà xem xét kỷ luật theo quy định.

Công chức, viên chức thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Tài chính về công tác luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác.

Trường hợp cá nhân được điều động, luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác nếu không thực hiện quyết định của cấp có thẩm quyền mà không có lý do chính đáng sẽ chịu hình thức kỷ luật nghiêm theo quy định.