Một số điểm cần lưu ý về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2013

Theo khanhhoa.gdt.gov.vn

(Tài chính) Năm 2013 là năm có nhiều chính sách thuế sửa đổi, bổ sung trong đó có chính sách thuế Thu nhập cá nhân (TNCN). Nhằm hỗ trợ cho người nộp thuế quyết toán thuế TNCN năm 2013,Tổng cục Thuế lưu ý người dân một số vấn đề như sau:

Áp dụng quyết toán thuế theo 02 chính sách cũ và mới đã sửa đổi bổ sung.

Chính sách cũ áp dụng cho 06 tháng đầu năm 2013 gồm những quy định tại Luật thuế TNCN năm 2007; Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/09/2008 và các Thông tư của Bộ Tài chính như Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008; Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009;…

Chính sách mới áp dụng cho 06 tháng cuối năm 2013 gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN; Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013; Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 và một số văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế.

Đối tượng quyết toán thuế là các tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập, cá nhân nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế thuộc diện quyết toán thuế. Công văn hướng dẫn rõ phải quyết toán thuế TNCN trong trường hợp tổ chức cá nhân chi trả thu nhập chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi, giải thể, phá sản theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công thu nhập từ kinh doanh; Thu nhập từ hoạt động xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp thuộc diện quyết thuế TNCN thì phải quyết toán thuế theo quy định.

Ngoài ra, hướng dẫn quyết thuế TNCN lần này có đề cập đến cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

Về ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2013, cơ bản không có khác so  hướng dẫn của những năm trước đây. Riêng năm 2013 có trường hợp cá nhân có hợp động lao động từ 03 tháng trở lên, có thu nhập từ tiền lương tiền công nếu có thu nhập vãng lai đã nộp thuế 10% hay 20% mà bình quân khoản thu nhập vãng lai theo tháng không quá 10 triệu đồng nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai thì được ủy quyền quyết thuế thay cho tổ chức cá nhân chi trả thu nhập ký hợp động lao động từ 03 tháng trở lên.

Tương tự như đã nêu trên nếu có thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất có doanh thu bình quân không quá 20 triệu đồng/ tháng nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất thì cũng được ủy quyền quyết toán thuế.