Thông tư số 76/2018/TT-BTC:

Mức chi xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình đối với giáo dục đại học, nghề nghiệp


Ngày 17/8/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 76/2018/TT-BTC hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp

Thông tư quy định nội dung, mức chi ngân sách nhà nước để thực hiện việc xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Trình độ đào tạo thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Thông tư áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (sau đây gọi tắt là đơn vị) có sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện việc xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học...
Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 03/10/2018 và thay thế Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 76/2018/TT-BTC.