Mức đóng BHYT đối với thân nhân của chiến sỹ đang công tác trong công an nhân dân thực hiện thế nào?

Thu An

Từ ngày 25/12/2019, mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) hàng tháng bằng 4,5% tiền lương tháng theo ngạch bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung (đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định) hoặc bằng 4,5% tiền lương tháng ghi trong hợp đồng lao động (đối với người lao động hưởng tiền lương theo quy định của người sử dụng lao động); trong đó, Công an đơn vị, địa phương đóng 2/3, người lao động đóng 1/3.

Hàng tháng, công an đơn vị, địa phương thực hiện đóng BHYT và trích tiền đóng BHYT từ tiền lương của người lao động để nộp cùng một lúc, chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng cho cơ quan BHXH.
Hàng tháng, công an đơn vị, địa phương thực hiện đóng BHYT và trích tiền đóng BHYT từ tiền lương của người lao động để nộp cùng một lúc, chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng cho cơ quan BHXH.

Đó là nội dung quy định tại Thông tư số 57/2019/TT-BCA hướng dẫn thực hiện BHYT đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân của cán bộ, chiến sỹ, công nhân công an đang phục vụ, công tác trong công an nhân dân.

Thông tư quy định mức đóng BHYT đối với người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì số tiền đóng BHYT thuộc trách nhiệm đóng của Công an đơn vị, địa phương được trích từ ngân sách nhà nước.

Đối với người lao động không hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc tại các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trong công an nhân dân thì số tiền đóng BHYT thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư này có thêm một hoặc nhiều hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì đóng BHYT theo hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất.

Trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật về BHXH thì mức đóng BHYT hằng tháng bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động trước khi nghỉ thai sản và do BHXH Việt Nam bảo đảm.

Trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về BHXH thì không phải đóng BHYT nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT.

Trong thời gian người lao động bị tạm giam, tạm giữ hoặc tạm đình chỉ công tác để điều tra, xem xét kết luận có vi phạm hay không vi phạm pháp luật thì mức đóng hằng tháng bằng 4,5% của 50% mức tiền lương tháng của người lao động. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kết luận là không vi phạm pháp luật, người lao động phải truy đóng BHYT trên số tiền lương được truy lĩnh, không tính lãi đối với số tiền truy đóng.

Ngoài quy định trên, Thông tư số 57/2019/TT-BCA cũng quy định chi tiết về phương thức đóng BHYT. Theo đó, hàng tháng, công an đơn vị, địa phương thực hiện đóng BHYT và trích tiền đóng BHYT từ tiền lương của người lao động để nộp cùng một lúc, chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng cho cơ quan BHXH nơi cấp thẻ BHYT.

Đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT: Hằng quý, Công an đơn vị, địa phương chuyển kinh phí đóng BHYT của đối tượng này đến cơ quan BHXH nơi cấp thẻ BHYT. Chậm nhất đến tháng 11 hằng năm phải thực hiện xong việc chuyển kinh phí đóng BHYT của năm đó…

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/12/2019 và bãi bỏ Thông tư liên tịch số 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC ngày 28/12/2015 của Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sỹ trong công an nhân dân.