Thông tư 171/2016/TT-BTC

Mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch


Ngày 27/10/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 171/2016/TT-BTC quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch đối với tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép quy hoạch.

Thông tư số 171/2016 có hiệu lực ngày 01/01/2017, thay thế cho Thông tư 23/2012/TT-BTC về mức thu lệ phí cấp giấy phép quy hoạch. Mức thu lệ phí cấp phép quy hoạch vẫn được giữ nguyên là 2 triệu đồng/giấy phép.

- Thông tư hướng dẫn tổ chức thu lệ phí cấp phép quy hoạch kê khai lệ phí theo tháng và quyết toán lệ phí theo năm.

- Tổ chức thu lệ phí cấp giấy phép quy hoạch nộp toàn bộ số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước. Thông tư quy định nguồn chi phí trang trải cho việc cấp phép quy hoạch sẽ được bố trí trong dự toán hằng năm của tổ chức thu lệ phí.

Trong khi theo quy định hiện hành, tổ chức thu lệ phí được trích lại 10% trên tổng số tiền lệ phí cấp phép quy hoạch thực thu trước khi nộp vào ngân sách nhà nước để chi phí cho việc thu lệ phí cấp giấy phép quy hoạch và nộp 90% còn lại vào ngân sách nhà nước.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 171/2016/TT-BTC.