Nâng cao hiệu quả trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Thực hiện Quyết định số 1317/QĐ-TTg ngày 06/ 8/ 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án cải cách cơ chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô”, sáng ngày 01/12/2014, tại Văn phòng Chính phủ, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và các thành viên Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài Chính Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình đã ký Quy chế Phối hợp trong quản lý và Điều hành kinh tế vĩ mô.

Nâng cao hiệu quả trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô
Lễ ký kết Quy chế Phối hợp trong quản lý và Điều hành kinh tế vĩ mô. Nguồn: mof.gov.vn

Quy chế Phối hợp trong quản lý và Điều hành kinh tế vĩ mô được 4 cơ quan (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công thương và Ngân hàng Nhà nước) thống nhất ban hành nhằm góp phần thực hiện tốt Quy chế làm việc của Chính phủ; tăng cường tính thống nhất, hiệu lực, hiệu quả quản lý kinh tế vĩ mô; ứng phó kịp thời, hiệu quả với các biến động kinh tế - xã hội trong và ngoài nước trong từng thời kỳ. Bên cạnh đó, tạo lập môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch, tăng khả năng dự đoán để góp phần tăng cường thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Quy chế Phối hợp trong quản lý và Điều hành kinh tế vĩ mô quy định rõ các nguyên tắc phối hợp; phạm vi, nội dung và quy trình phối hợp giữa 4 cơ quan. Đồng thời, quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trong từng nội dung phối hợp và cách thức để tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này.

Quy chế Phối hợp trong quản lý và Điều hành kinh tế vĩ mô đã được 3 Bộ trưởng và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký kết với ba nội dung chính: Phối hợp xây dựng, đề xuất định hướng các mục tiêu kinh tế vĩ mô hàng năm, trung - dài hạn và điều hành thực hiện các chỉ tiêu: tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, thu chi ngân sách nhà nước, cán cân thương mại và tiêu dùng; Phối hợp, tham vấn lấy ý kiến, chia sẻ thông tin trong soạn thảo, thực hiện, theo dõi, đánh giá, giải trình kết quả thực hiện chính sách đầu tư và phân bổ nguồn lực, tiền tệ và tín dụng, tài khóa, thương mại trong nước, xuất nhập khẩu và tiêu dùng; Phối hợp trong việc nâng cao năng lực phân tích, đánh giá, dự báo tác động của các chính sách: đầu tư và phát triển, tiền tệ, tín dụng, tài khóa, thương mại và giá cả đối với các mục tiêu kinh tế vĩ mô.