Chỉ thị số 02/CT-BTC:

Nâng cao hiệu quả và thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức đoàn đi công tác nước ngoài


(Tài chính) Ngày 6/5, Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị số 02/CT-BTC về nâng cao hiệu quả và thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức đoàn đi công tác nước ngoài.

Trong thời gian qua hầu hết các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước và của Bộ Tài chính về việc tổ chức các đoàn công tác đối ngoại, từ khâu xây dựng chương trình kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch đến việc báo cáo kết quả chuyến công tác, sử dụng kiến thức, kinh nghiệm đã học tập để tham khảo vận dụng trong tổ chức thực thi nhiệm vụ được giao.

Mời download nội dung Chỉ thị: Chi thi so 02-CT-BTC.doc