Hải quan Thanh Hóa:

Nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Phong Nhân

Cục Hải quan Thanh Hóa đã và đang quyết liệt chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp trong sử dụng hệ thống thông quan điện tử, kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Công chức Hải quan Thanh Hóa làm công tác nghiệp vụ
Công chức Hải quan Thanh Hóa làm công tác nghiệp vụ

 Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là tiếp tục rà soát đơn giản hóa quy trình, cập nhật các thủ tục hành chính (TTHC) công khai trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia, bảo đảm minh bạch rõ ràng là nhiệm vụ quan trọng được Cục Hải quan Thanh Hóa tăng cường thực hiện.

Hoạt động này nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan và thông quan nhanh đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 là mục tiêu hàng đầu trong công tác cải cách hành chính tại Cục HHải quan Thanh Hóa.

Theo đó, Cục Hải quan Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp trong sử dụng hệ thống thông quan điện tử, kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình sử dụng hệ thống. Đồng hành và chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp thông qua việc nắm bắt và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu XNK; duy trì “Tổ giải quyết vướng mắc” ở cấp Cục và Chi cục.

Cùng với đó, Cục triển khai đồng bộ và thực hiện hiệu quả mục tiêu: “4 tăng” (tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; tăng tính công khai minh bạch; tăng cường trách nhiệm trong thực thi công vụ; tăng sự hài lòng của tổ chức, người dân, doanh nghiệp); “2 giảm” (giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính; giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan); “3 không” (không phiền hà, sách nhiễu; không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá 01 lần trong quá trình giải quyết công việc; không trễ hẹn).

Mặt khác, Cục Hải quan Thanh Hóa còn thực hiện tốt công tác đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp bằng nhiều hình thức: Phối hợp tốt với VCCI chi nhánh Thanh Hóa trong việc tuyên truyền, phổ biến, giải đáp các vướng mắc phát sinh trong thực hiện thủ tục hải quan; xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật cho công chức, người dân, doanh nghiệp hằng năm;

Thường xuyên cập nhật, niêm yết các văn bản liên quan đến lĩnh vực hải quan trên trang thông tin điện tử của Cục, niêm yết công khai tại trụ sở Cục, chi cục và các địa điểm làm thủ tục hải quan; xây dựng kế hoạch  tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong năm 2022.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về chính sách và thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực hải quan, tham vấn hải quan về các nội dung, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong chuyển đổi số, trách nhiệm của doanh nghiệp đồng hành cùng cơ quan hải quan trong việc thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu…

Qua đó, thúc đẩy mối quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp ngày càng phát triển, giải quyết kịp thời và hiệu quả, đáp ứng sự hài lòng của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp hiểu sâu hơn về quyền lợi và nghĩa vụ của mình, xây dựng lòng tin của doanh nghiệp vào một môi trường kinh doanh thuận lợi.

Quý I/2022, Cục Hải quan Thanh Hóa đã triển khai 626 lượt thủ tục hành chính được cung cấp trên Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; Trong đó số lượng thủ tục được giải quyết qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt 100%/ tổng số dịch vụ công trực tuyến phát sinh tại đơn vị; tăng 13% so với chỉ tiêu giao của UBND tỉnh Thanh Hóa về tỷ lệ hồ sơ tối thiểu được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Tổng số hồ sơ TTHC đã được tiếp nhận trong quý là 31.382 hồ sơ, trong đó, theo hình thức trực tuyến là 28.135 hồ sơ; hình thức trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 3.247; đã giải quyết 31.382 hồ sơ đúng hạn (đạt 100%).