Ngân sách cấp huyện, xã có được chi cho nghiên cứu khoa học công nghệ?

PV. (Tổng hợp)

Bà Lê Thị Thuỷ, công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum đề nghị cơ quan chức năng giải đáp vướng mắc về việc sử dụng ngân sách cấp huyện để thanh toán nguồn đối ứng cho đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ.

Ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học công nghệ. Nguồn: internet
Ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học công nghệ. Nguồn: internet
Bà Thủy cho biết, thực hiện Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2013; Công văn số 1114/UBND-VX ngày 4/6/2015 của UBND tỉnh Kon Tum về việc thực hiện đề tài: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống xử lý nước thải khu giết mổ gia súc tập trung tại làng nghề tiểu thủ công nghiệp thị trấn Đắk Hà”, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum đã ký Hợp đồng số 05/2015/HĐ-KHCN ngày 7/7/2015 với Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Đắk Hà để thực hiện đề tài nêu trên.
Tổng kinh phí thực hiện đề tài 1.545.587.000 đồng, trong đó kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ cấp tỉnh là 538.773.000 đồng, kinh phí đối ứng của ngân sách huyện là 976.964.000 đồng, vốn đóng góp của các hộ dân tham gia là 29.850.000 đồng.

Năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh giao kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp huyện cho UBND huyện Đắk Hà để thực hiện “Mô hình hỗ trợ chế phẩm sinh học cho các hộ dân là người đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn huyện triển khai thực hiện trên cây lúa nước” với số kinh phí là 130.000.000 đồng.

Ngày 14/8/2018, UBND huyện Đắk Hà có Văn bản số 149/TTr-UBND về việc xin điều chỉnh nội dung chi ngân sách Nhà nước cho hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện năm 2018, trong đó đề nghị chuyển nội dung chi thực hiện mô hình sang nội dung bổ sung vào nguồn kinh phí đối ứng của ngân sách huyện để thanh toán cho đề tài nêu trên.

Theo Khoản 2, Điều 33 Luật Ngân sách năm 2002, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương có nội dung chi khoa học và công nghệ. Tuy nhiên, tại Mục c, Khoản 1, Điều 39 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 quy định: “Ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học công nghệ”.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, bà Lê Thị Thuỷ hỏi, đề tài nêu trên đã bắt đầu thực hiện từ năm 2015, trước khi Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 có hiệu lực, vậy đề tài có được tiếp tục vận dụng cơ chế chuyển tiếp (tiếp tục được sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ cấp huyện để thanh toán nguồn đối ứng) cho đến khi kết thúc đề tài không?

Giải đáp vướng mắc trên, Bộ Tài chính cho biết, đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống xử lý nước thải khu giết mổ gia súc tập trung tại làng nghề tiểu thủ công nghiệp thị trấn Đắk Hà” được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum ký hợp đồng với Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Đắk Hà năm 2015 (Hợp đồng số 05/2-15/HĐ-KHCN ngày 7/7/2015) với tổng kinh phí 1.545,587 triệu đồng, trong đó: Kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ cấp tỉnh 538,773 triệu đồng, kinh phí đối ứng của ngân sách huyện 976,964 triệu đồng, vốn đóng góp của các hộ dân tham gia 29,85 triệu đồng. Đến nay, đề tài chưa hoàn thành.

Theo quy định tại Điểm c, Khoản 1 Điều 39 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 có hiệu lực từ năm ngân sách 2017: “Ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học công nghệ”. Như vậy, từ năm ngân sách 2017, ngân sách huyện Đắk Hà không có nhiệm vụ chi cho nghiên cứu khoa học.

Vì vậy, Bộ Tài chính hướng dẫn, việc bố trí vốn đối ứng của ngân sách huyện từ năm 2017 để thực hiện Đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống xử lý nước thải khu giết mổ gia súc tập trung tại làng nghề tiểu thủ công nghiệp thị trấn Đắk Hà” là không phù hợp với quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Trường hợp Đề tài cần phải được tiếp tục thực hiện thì ngân sách cấp tỉnh phải bố trí kinh phí để thực hiện.