Bộ Tài chính trả lời về trách nhiệm quyết toán kinh phí đóng, hỗ trợ đóng BHYT

PV

Bộ Tài chính vừa có văn bản giải đáp về quy định quy trình lập danh sách và cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), trách nhiệm quyết toán đối tượng, kinh phí mua thẻ BHYT cũng như các quy định về kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ BHYT, một trong những vấn đề đang được cử tri quan tâm.

Sở Tài chính có trách nhiệm quyết toán kinh phí đóng, hỗ trợ đóng BHYT cho đối tượng do ngân sách địa phương đảm bảo. Nguồn: Internet
Sở Tài chính có trách nhiệm quyết toán kinh phí đóng, hỗ trợ đóng BHYT cho đối tượng do ngân sách địa phương đảm bảo. Nguồn: Internet
Tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV, cử tri tỉnh Long An kiến nghị Trung ương cần nghiên cứu, điều chỉnh các quy định về quy trình lập danh sách và cấp thẻ BHYT, trách nhiệm quyết toán đối tượng, kinh phí mua thẻ BHYT cũng như các quy định về kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ BHYT.
Theo cử tri tỉnh Long An, hiện nay, tại Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT có quy định việc lập danh sách các đối tượng tham gia BHYT (đối tượng được ngân sách đóng, hỗ trợ đóng) chủ yếu do Uỷ ban nhân dân xã, cơ quan sử dụng lao động, các trường học và cơ quan bảo hiểm xã hội trực tiếp thực hiện.

Tuy nhiên, theo quy định tại các văn bản của Bộ Tài chính về kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng BHYT giao Sở Tài chính là cơ quan chủ trì thực hiện (kể cả việc đối chiếu quyết toán kinh phí và đối tượng cũng giao cơ quan tài chính), không được bố trí nguồn lực về kinh phí, nhân lực... tham gia quá trình xác định đối tượng và danh sách các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng BHYT nhưng lại giao nhiệm vụ kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ cho Sở Tài chính là không phù hợp.

Trước kiến nghị trên, Bộ Tài chính cho biết, tại  Khoản 4 Điều 5 Luật BHYT quy định Uỷ ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về BHYT tại địa phương. Đồng thời, tại Khoản 9 Điều 26 Luật Ngân sách nhà nước 2002 và Khoản 10 Điều 31 Luật Ngân sách nhà nước 2015 có quy định Uỷ ban nhân dân các cấp chỉ đạo cơ quan tài chính địa phương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Uỷ ban nhân dân lập quyết toán ngân sách địa phương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê chuẩn và báo cáo cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, việc Sở Tài chính có trách nhiệm quyết toán kinh phí đóng, hỗ trợ đóng BHYT cho đối tượng do ngân sách địa phương đảm bảo cũng như việc Bộ Tài chính có Công văn số 17903/BTC-HCSN ngày 26/12/2012 gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị giao Sở Tài chính địa phương chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiến hành rà soát, đối chiếu từng đối tượng được cấp thẻ BHYT và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện là phù hợp với quy định của pháp luật.

Để hướng dẫn cụ thể hơn, ngày 26/12/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 17903/BTC-HCSN quy định về kinh phí chi cho công tác kiểm tra, rà soát cấp thẻ gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hướng dẫn Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tại địa phương lập dự toán kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương, đề xuất các nội dung chi và mức chi cho công tác kiểm tra, rà soát cấp thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, giao dự toán cho Sở Tài chính để tổ chức triển khai thực hiện.