Ngân sách Trung ương hỗ trợ duy tu, bảo dưỡng các công trình dân sinh

PV.

Việc hỗ trợ duy tu, bảo dưỡng các công trình phục vụ dân sinh trên các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo sẽ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 46/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Công tác thanh toán kinh phí duy tu, bảo dưỡng phải đảm bảo thực hiện theo quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ .
Công tác thanh toán kinh phí duy tu, bảo dưỡng phải đảm bảo thực hiện theo quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ .

Theo đó, Thông tư số 46/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu rõ, việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí duy tu, bảo dưỡng các công trình phục vụ dân sinh trên các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 và các quy định của pháp luật chuyên ngành về công tác sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng công trình.

Công tác thanh toán kinh phí duy tu, bảo dưỡng phải đảm bảo thực hiện theo quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và Thông tư số 62/2020/TT-BTC ngày 22/6/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

Riêng đối với kinh phí duy tu, bảo dưỡng có sự tham gia của cộng đồng, Bộ Tài chính yêu cầu, hằng năm, chủ đầu tư phải lập danh mục công trình, hạng mục công trình cần duy tu, bảo dưỡng trên cơ sở quy trình duy tu, bảo dưỡng và hiện trạng công trình.

Đồng thời, thông báo kế hoạch duy tu, bảo dưỡng đến người dân, tổ, nhóm cộng đồng thảo luận công khai trước khi hoàn thiện kế hoạch duy tu, bảo dưỡng và dự toán kinh phí duy tu, bảo dưỡng công trình...