Chưa thông qua bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương trong nước năm 2022

Việt Hoàng (T/h)

Sáng ngày 13/5, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến về việc bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương trong nước năm 2022 cho các bộ, ngành, địa phương.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến việc bổ sung dự toán ngân sách trung ương năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến việc bổ sung dự toán ngân sách trung ương năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương

Trình bày báo cáo Thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường cho biết, Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung dự toán vốn đầu tư công năm 2022 cho các dự án đã có trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nhằm mục đích “điều hòa” giữa nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn và nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là phù hợp về thẩm quyền theo Nghị quyết số 43/2022/QH15.

Tuy nhiên, tại Tờ trình này, Chính phủ mới trình số bổ sung dự toán năm 2022 là 18.349,447 tỷ đồng, chưa trình Danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, đề nghị Chính phủ cần khẩn trương hoàn thiện, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định danh mục dự án sử dụng nguồn vốn của Chương trình nhằm thực hiện đồng bộ, hiệu quả nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Về phương thức thực hiện điều hòa vốn, Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho rằng, việc “điều hòa” nguồn vốn Chương trình để bổ sung cho các dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sử dụng trước nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân của các dự án đã đủ thủ tục đầu tư, có khả năng triển khai, giải ngân trong 02 năm 2022-2023.

Bên cạnh đó, phần vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn dành cho các dự án trong Chương trình sử dụng vào các năm sau tạo dư địa để triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình theo Nghị quyết số 43/2022/QH15. Việc điều hòa này đảm bảo sử dụng nguồn vốn linh hoạt, hiệu quả và khả thi. Trong khi danh mục dự án sử dụng vốn của Chương trình chưa được hoàn thiện, có thể xem xét việc điều hòa, bổ sung vốn cho các dự án đang triển khai thực hiện để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành dự án và đưa vào sử dụng.

Đồng tình với ý kiến thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho rằng: Trong phân bổ vốn 2022, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại, cân đối tính chung các địa phương để đảm bảo tương đối hài hòa. Hiện nay, trong bảng phân bổ cụ thể còn có sự chênh lệch lớn giữa các địa phương. Trong đó, cần rà soát thêm để cân đối các vùng miền. Việc phân bố tổng thể phải đảm bảo thúc đẩy phát triển, nhất là chính sách đối với đồng bào dân tộc miền núi, thiểu số lại càng phải quan tâm, địa bàn chiến lược Tây Nguyên càng phải lưu tâm hơn…

Cho ý kiến về nội dung trên, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, về đề nghị “điều hòa” giữa nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn và nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội cần phải thực hiện cùng với việc quyết định Danh mục các dự án sử dụng vốn của chương trình phục hồi. 

Do vậy, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Chính phủ trình đồng thời hai nội dung để Ủy ban Thường vụ Quốc hội có đầy đủ căn cứ xem xét, quyết định. Đồng thời, cần tiếp tục rà soát lại, nhất là những dự án có thể thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế của năm 2022, tránh đầu tư manh mún, phân tán, dàn trải...

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, chỉ xem xét, quyết định những vấn đề đã đủ điều kiện, đủ căn cứ, đối với những nội dung chưa đạt yêu cầu dù cấp bách vẫn phải tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Hồ sơ. 

Kết luận nội dung Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất thống nhất chưa thông qua phân bổ nguồn vốn theo đề xuất của Chính phủ, đề nghị rà soát lại gắn với dự án tổng thể, bổ sung Danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội...

Ủy ban Thường vụ Quốc cũng lưu ý, phải ưu tiên số 1 cho chương trình phục hồi kinh tế và các chương trình trọng điểm gắn với phục hồi kinh tế và đảm bảo tốc độ tăng trưởng.